Felhasznlsi felttelek

Üdvözöljük. Ez a webhely egyike a Monsanto által világszerte működtetett webhelyeknek, amelyek információkat, termékeket, szolgáltatásokat, Tartalmat (meghatározását ld. alább) és sok más funkciót kínálnak a látogatóknak, és amelyek közül néhányat a világ bizonyos régióinak vagy konkrét termékcsoportoknak szántak. Amíg e Tartalmak webhelyenként, illetve régiónként változhatnak, addig a jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban egyszerűen: „Feltételek”) minden webhelyre általánosan alkalmazandók.

Ön ezt a webhelyet ezen Feltételek és az itt felsorolt engedélyek szerint használhatja. Ezek a Feltételek szerződést alkotnak Önnel. Ennek a webhelynek a kezdőlapján egy a Feltételekre mutató, jól látható link található, melyen keresztül a Feltételek megtekintés céljából folyamatosan elérhetők.

AMENNYIBEN ÖN HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET, ÚGY TEKINTJÜK, HOGY ELFOGADTA ÉS MEGÉRTETTE A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKET.

HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA A WEBHELYET.

A Monsanto bármikor megváltoztathatja a webhelyen megtalálható Feltételeket új Feltételek közzétételével. Ha Ön továbbra is használja ezt a webhelyet, azzal magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosításokat, ezért időnként látogassa meg az oldalt, hogy megismerhesse az éppen aktuális, Önre nézve is kötelező Feltételeket.

Amennyiben a webhely megtekintése szerinti ország helyben hatályos törvényei alapján a Feltételek valamelyike végrehajthatatlannak bizonyul, úgy azt külön kell választani a jelen szerződéstől, miközben a szerződés többi része változatlanul hatályos és érvényes marad. Az a tény, hogy a Monsanto nem gyakorolja, vagy nem érvényesíti a jelen Feltételek alapján őt megillető jogok, illetve a Feltételekben rögzített rendelkezések valamelyikét, még nem jelenti azt, hogy egyszer s mindenkorra lemond annak gyakorlásáról, illetve érvényesítéséről. Szigorúan tilos megtekinteni a webhelyet azokban az országokban – amennyiben vannak ilyen országok –, ahol annak tartalma ellentétben áll a hatályos törvényekkel, ugyanis ez a jelen szerződés megsértésének minősül. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy a webhelyet ilyen területről keresi fel, akkor azt kizárólag saját kezdeményezésére és kockázatára teszi. Minden esetben a webhely látogatója felel a helyben érvényes jogszabályok betartásáért.

Előfordulhat, hogy a Monsanto valamelyik webhelyén bemutatott termékek, programok és szolgáltatások nem mindegyike kapható minden országban. Kétség esetén forduljon a Monsanto illetékes területi képviselőjéhez, és vele tisztázza, hogy mi vásárolható meg helyben, és mi nem. Ha valaki fel kívánja használni a webhelyen ismertetett egyik vagy másik Monsanto-terméket, akkor követnie kell a termék címkéjén feltüntetett utasításokat, továbbá be kell tartania a termékre vonatkozó összes törvényt és más jogszabályi rendelkezést.

Fogalom meghatározások 

Az alábbi meghatározások részletesebben is kifejtik a jelen Feltételekben használt egyes fogalmak jelentéstartalmát.

Az „Ön/Önök” szavak, illetve azok képzett formái vállalatokra és más jogi személyekre, továbbá azok képviselőire, valamint minden olyan természetes személyre vonatkoznak, amelyek/akik a webhelyet személyes üzleti vagy bármely egyéb célra használják.

A „Monsanto” megnevezés egyaránt vonatkozik a Monsanto Company-ra, továbbá annak minden kapcsolt vállalkozására és leányvállalatára.

A „mi” szó, illetve annak képzett formái, minden más, többes szám első személyben használt névmással együtt a Monsanto-ra utalnak.

·         A „webhely” a kezdőlapot jelenti és minden kapcsolódó oldalt, amely közvetlenül vagy kiegészítő linkeken keresztül elérhető a kezdőlapról, és amely nem tartalmaz kívülálló, nem a Monsanto által fenntartott vagy szponzorált webhelyeket.

A helyi jognak való megfelelés

A Monsanto az egyesült államokbeli világközpontjából működik, amely Missouri államban, St. Louisban található. Azonban ezt a webhelyet a világközponton túl a Monsanto világszerte megtalálható számos részlegének és leányvállalatának bármelyikéről működtethetik, vagy bármely harmadik fél is működtetheti a nevünkben.

A Monsanto nem állítja, hogy a webhelyen található anyagok megfelelőek vagy a világ minden pontján használatra elérhetőek, ahol megtekinthető a webhely.

Védjegyek

Az ezen a webhelyen felhasznált és bemutatott védjegyek, kereskedelmi megnevezések, valamint kereskedelmi kiszereléshez kapcsolódó szolgáltatási márkajelek és logók (együtt: „Védjegyek”) a Monsanto és más vállalatok bejegyzett, illetve be nem jegyzett Védjegyei. A webhely eltérő rendelkezése hiányában annak tartalmát a Monsanto, illetve az adott Védjegyet birtokló harmadik fél írásbeli engedélye nélkül nem lehet úgy értelmezni, mint amely hallgatólagosan, illetve burkolt vagy más módon bármilyen engedélyt vagy felhatalmazást ad a webhelyen bemutatott Védjegy használatára. Hacsak a webhely kifejezetten másként nem rendelkezik, a „Monsanto Company” megnevezést, illetve a Monsanto logóját a Monsanto előzetes írásbeli engedélye nélkül sehol, semmilyen módon nem szabad felhasználni, így a webhelyen bemutatott anyagok forgalmazásával összefüggő hirdetésekben és reklámokban sem.   

A Webhelyen található szerzői jogvédett anyagok használata

Az oldalon elhelyezett összes szöveg, Védjegy, logó, kép, grafika, fotó, videófájl, alkalmazási funkció, illetve minden egyéb digitális média, valamint azok elrendezése (együttesen: „Tartalom”) szabadalmi, szerzői jogi, védjegy- és a szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb oltalom alá esik. A Monsanto által a webhelyen közzétett valamennyi anyag elrendezésének és/vagy alkotóelemeinek szerzői joga, ezen belül – többek között – a webhelyen elérhető tartalmak összessége a Monsanto vagy az adott anyagot eredetileg létrehozó személy tulajdonát képezi. A Monsanto korlátozott, nem kizárólagos és másra át nem ruházható engedélyt ad Önnek a webhelyen található anyagok használatára és bemutatására, de csak olyan jóhiszemű nem kereskedelmi célra, amely valamilyen módon kapcsolódik a webhellyel összefüggő tevékenységhez. Az engedély magában foglalja az adott anyagok kinyomtatásához való jogot, de csak az említett nem kereskedelmi felhasználási célra. Hacsak másként nincs megállapítva, a Monsanto vagy a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül Önnek semmilyen formában nem áll jogában másolni, kiállítani, sokszorosítani, letölteni, terjeszteni, módosítani, szerkeszteni, megváltoztatni vagy erősíteni az anyagokat, illetve nincs joga azokból semmilyen származtatott munkát létrehozni, sem a webhelyet alkotó kódokat, parancsfájlokat vagy szoftvereket visszafejteni, beleértve, de nem kizárólag, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolva, felvételi vagy bármilyen más formában. Ez az engedély automatikusan és értesítés nélkül megszűnik, ha Ön ezen Feltételek bármelyikét megsérti. A megszűnéskor Önnek meg kell semmisítenie minden letöltött vagy nyomtatott anyagot, melyekhez a webhelyről jutott hozzá. A Monsanto a jelen Engedélyben kifejezetten nem említett összes egyéb jogot is fenntartja magának.

Az említett korlátozás nem vonatkozik a Biztonsági Adatlapokra (MSDS) vagy a termékcímkékre, amelyeket a webhelyen szolgáltatnak, és amelyeket sokszorosításra és használatra szánnak.

Bizalmas, illetve védett információk

A Monsanto arra törekszik, hogy a nagyközönség minél szélesebb körben hozzáférhessen a termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információkhoz. Eközben ugyanakkor a Monsanto nem szándékozik lemondani a szellemi tulajdonhoz fűződő jogairól, így többek között azoknak az esetleges üzleti titkoknak a védelméről sem, amelyek a hatályos jogszabályok alapján a webhelyen közzétett információkkal kapcsolatban a Monsanto tulajdonát képezik. A Monsanto olyan irányelveket és eljárásrendet vezetett be, amelyek célja megakadályozni, hogy a webhelyre kitett, ugyanakkor általa bizalmas, illetve védett üzleti titkot képező információnak minősített adatok illetéktelenek tudomására jussanak. Amennyiben a webhelyen Önök mégis olyan bizalmas, illetve védett üzleti titkot képező információra bukkannak, amit a Monsanto véletlenül tett közzé, úgy kötelesek jóhiszeműen eljárva felismerni és tiszteletben tartani az ilyen információk bizalmas jellegét, és vállalni, hogy a webhelyen megismert bizalmas, illetve védett üzleti titkot képező információt nem tartják meg maguknak, nem használják fel, illetve nem hozzák mások tudomására, továbbá, hogy a bármilyen formában birtokukba került információ összes példányát – a Monsanto-nak küldött értesítést követően – megsemmisítik.

Felhasználói nevek és Jelszavak

 • Ha ez a webhely megengedi Önnek egy Felhasználói név és egy Jelszó kiválasztását, illetve egy kijelölt Felhasználói név és Jelszó használatát (a webhelyen található lehetőségekhez történő hozzáférés céljából), akkor:
 • Ön beleegyezik, hogy a webhelyet kizárólag törvényes célokra használja.
 • Amikor egy Felhasználói néven regisztrál, ezzel kötelezi magát, hogy csak pontos és hiteles információt ad magáról, és nem imitál más személyt vagy nem vesz fel hamis személyazonosságot.
 • Beleegyezik, hogy azonnal értesít minket a Jelszavának, Felhasználói nevének vagy a webhelynek bármilyen illetéktelen használatáról vagy a biztonság egyéb megszegéséről. (Értesítsen minket a webhely Kapcsolatfelvétel linkjén keresztül.)
 • Kötelezi magát, hogy Felhasználói nevét és Jelszavát nem osztja meg senkivel.
 • Kötelezi magát, hogy teljes felelősséget vállal minden kockázatra, amelyet Ön vagy az Ön felhasználói nevével és jelszavával egy másik személy okoz a webhely használata közben.

A Monsanto fenntartja magának a jogot arra, hogy tetszése szerint bármikor– módosítsa, illetve megszüntesse a webhelyet, továbbá módosítsa, illetve megszüntesse a webhelyen közzétett információkat és egyéb Tartalmakat, illetve bármilyen okból vagy ok nélkül érvénytelenítse az Ön Jelszavát és Felhasználói Nevét, és a webhely használatának jogát. Kártérítési felelősséggel tartoznak minden olyan közvetett és közvetlen kárral, illetve a webhelyen folytatott minden olyan tevékenységgel kapcsolatban, amely az Önök Felhasználói Nevére vagy Jelszavára vezethető vissza.

Tranzakciók 

Bármely Monsanto-webhelyhez, amely rendelési vagy másfajta lehetőséget biztosít ahhoz, hogy Ön tranzakciót bonyolítson le a Monsanto-val, olyan kiegészítő feltételeket csatolhatunk, amelyek a tranzakciók lebonyolításának előmozdítása céljából velünk szerződéses kapcsolatban álló külső szolgáltatókra vonatkoznak. A kérdéses tranzakciók lebonyolításában részt vállaló külső szolgáltatók kiegészítő feltételeket, illetve linkeket helyezhetnek el a webhelyeken azzal a céllal, hogy az ilyen üzleti tranzakciók megvalósítása, illetve lebonyolítása lehetővé váljon. Kérjük, gondosan tanulmányozzák a külső szolgáltatók által közzétett irányelveket, gyakorlatot és szabályokat, és csak abban az esetben bocsátkozzanak velük bármilyen tranzakcióba, ha pontosan megértették azokat. Kérjük, hogy bármely külső szolgáltatótól származó termékkel kapcsolatos panaszukkal, követelésükkel, problémájukkal, illetve kérdésükkel közvetlenül a külső szolgáltatóhoz forduljanak.

Az Egyesült Államok és más kormányok szabályozzák a termékek és az információ kivitelét és behozatalát. Ön kötelezi magát arra, hogy olyan mértékben, amennyire az ilyen törvények Önre, illetve az Ön által a Monsanto-val lebonyolítani kívánt tranzakcióra vonatkoznak, be fog tartani minden ilyenfajta behozatali és kiviteli törvényt és előírást, és hogy a webhelyen keresztül vásárolt vagy eladott termékeket vagy szolgáltatásokat nem fogja behozni, kivinni vagy reexportálni olyan országokba vagy olyan személyeknek, akik számára az alkalmazandó behozatalt és kivitelt szabályozó törvények szerint tilos.

Azzal, hogy ezen a webhelyen keresztül tranzakcióba lép a Monsanto-val, Ön azt közvetíti számunkra, hogy nem olyan országban tartózkodik, ahol az ilyen behozatal/kivitel tilos, vagy hogy Ön olyan (jogi) személy, akinek az ilyen behozatal/kivitel nem tilos. Ön felelős azért, hogy betartsa a saját helyi joghatóságának a törvényeit a behozatallal, kivitellel vagy a reexportálással kapcsolatban.

A webhely számunkra elfogadható használata

Kifejezetten megtiltjuk Önöknek, hogy (a) webhelyeinket, illetve azok Tartalmát bármilyen törvényellenes célra felhasználják; (b) webhelyeinkkel, illetve azok Tartalmával kapcsolatban másokat bármilyen jogellenes cselekedet végrehajtására, illetve ilyen cselekedet végrehajtásában való részvételre bujtsanak fel; (c) nemzetközi, szövetségi, illetve tagállami előírásokat, szabályokat, törvényeket, vagy helyhatósági rendeleteket szegjenek meg; (d) a szellemi tulajdonnal kapcsolatban bennünket megillető jogokat, illetve mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait megsértsék vagy megszegjék; (e) nemi alapon, illetve szexuális beállítottság, vallás, etnikum, faj, életkor, nemzeti hovatartozás vagy fogyatékosság alapján bárkit zaklassanak, bárkivel szemben visszaélést kövessenek el, bárkit méltóságában sértsenek, neki bármilyen kárt okozzanak, őt bármilyen módon megszégyenítsék, megrágalmazzák, becsméreljék, megfélemlítsék vagy hátrányosan megkülönböztessék; (f) hamis vagy félrevezető információkat adjanak meg; (g) a webhelyeink, más weboldalak vagy az Internet funkcióit, illetve működését esetleg vagy ténylegesen befolyásoló vírusokat vagy más jellegű rosszindulatú kódokat töltsenek fel, illetve továbbítsanak; (h) mások személyes adatait gyűjtsék, illetve nyomon kövessék; (i) adathalászatot (azaz elektronikus levelezéssel /phishing/, illetve a webes adatforgalom átirányításával /pharming/ kapcsolatos visszaélést) kövessenek el, másokat reagálásra késztető üzeneteket küldjenek szét /pretexting/, webes információkereső programokat töltsenek fel /spidering/, webes keresőmotorokat üzemeltessenek /crawling/, illetve oldalakról meglévő információkat távolítsanak el /scraping/; (j) webhelyeinket, illetve azok Tartalmát obszcén vagy erkölcstelen célra használják fel; illetve (k) webhelyeink, más weboldalak vagy az Internet biztonsági jellemzőit megzavarják vagy kijátsszák. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fenti tilalmak bármelyikének megszegése esetén az Önök számára letiltsuk webhelyeink használatát.

Az Önnel kapcsolatos adatkezelés

Noha ez a webhely személyes adatokat gyűjt Önről, ezeket az adatokat a Monsanto Adatkezelési Nyilatkozata szerint használjuk fel, amely az alábbi címen elolvasható: http://www.monsanto.com/privacy-policy/hungarian.

Linkek a Webhelyhez és a Webhelyről

Bárkinek, aki belép a webhelyre, be kell tartania minden alkalmazandó törvényt. Az olyan webhely, amely elvezet a Monsanto webhelyre: 

(a) link által elérhetővé teheti, de nem ismételheti meg a webhely Tartalmát;

(b) nem hozhat létre a webhely Tartalma körül böngésző vagy keret-környezetet;

(c) nem sugallhatja, hogy a Monsanto támogatja őt vagy a termékeit;

(d) nem tüntetheti fel hamis színben a Monsanto-val való kapcsolatát;

(e) nem mutathat be hamis információt a Monsanto termékeiről vagy szolgáltatásairól;

(f) nem használhatja a Monsanto Védjegyeit egyértelmű írásbeli engedély nélkül; és

(g) nem tartalmazhat olyan anyagot, amely ízléstelennek, sértőnek vagy vitatottnak értelmezhető, és csak olyan Tartalmat foglalhat magában, amely minden korosztály számára elfogadható.

A Monsanto nem ellenőrzi a webhelyhez linkekkel kapcsolódó kívülálló (nem Monsanto) webhelyek Tartalmát, és azokért nem felelős. Csakúgy nem felelős az ilyen kívülálló webhelyek változtatásaiért vagy frissítésiért. A Monsanto kizárólag kényelmi célból biztosítja Önnek ezeket a linkeket, és semmilyen link felvétele nem jelenti azt, hogy a Monsanto jóváhagyólag támogatja a webhelyet.

Jótállás-megtagadási Nyilatkozat

A WEBHELYEN TALÁLHATÓ TARTALMAK ÚGY JELENNEK MEG, „AHOGY VANNAK”, AZ „ÖSSZES HIBÁVAL EGYÜTT”. A MONSANTO SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT NEM VÁLLAL E WEBHELY FELHASZNÁLÁSÁÉRT, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT, TARTALMÁÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, MEGFELELŐSÉGÉÉRT, ILLETVE MINŐSÉGÉÉRT, ÉS EZZEL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS KIJELENTÉST NEM TESZ. ÖNÖK, FELHASZNÁLÓK VISELIK A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE HASZNÁLATÁNAK MELLŐZÉSÉVEL JÁRÓ ÖSSZES KOCKÁZATOT ÉS FELELŐSSÉGET, ÉS A MONSANTO NEM TESZ OLYAN KIJELENTÉST, MISZERINT A WEBHELYEN MEGTEKINTHETŐ, ILLETVE AZ ONNAN LETÖLTHETŐ TARTALMAK KOMPATIBILISEK AZ ÖNÖK SZÁMÍTÓGÉPEIVEL, ILLETVE MINDENFÉLE HIBÁTÓL VAGY VÍRUSTÓL MENTESEK LENNÉNEK. A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A MONSANTO EGYETLEN MUNKAVÁLLALÓJÁNAK, ÜGYNÖKÉNEK, ILLETVE KÉPVISELŐJÉNEK SEM ÁLL JOGÁBAN MÓDOSÍTANI VAGY MEGVÁLTOZTATNI A JELEN SZAVATOSSÁGOT.

A MONSANTO ELHÁRÍT MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG VAGY A NEM-MEGSZEGÉS VÉLELMEZETT GARANCIÁIT, A WEBHELYRE ÉS A WEBHELYEN TALÁLHATÓ TARTALMAKRA VONATKOZÓAN. EGYES ORSZÁGOK JOGRENDJE NEM ENGEDI MEG A JÁRULÉKOS, ILLETVE A KÖVETKEZMÉNYES KÁROK MEGTÉRÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE A HALLGATÓLAGOS GARANCIA ÉVÉNYESSÉGÉNEK IDŐTARTAMÁVAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁST, ÍGY EZEKBEN AZ ORSZÁGOKBAN A FENTI KORLÁTOZÁSOK, ILLETVE KIZÁRÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK A FELHASZNÁLÓRA NÉZVE.

A MONSANTO FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT ARRA, HOGY MINDEN ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BÁRMILYEN MÓDON, BÁRMIKOR INDOKLÁS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTASSA, ILLETVE ELTÁVOLÍTSA A WEBHELY TARTALMÁT, VAGY ADOTT FELHASZNÁLÓ VONATKOZÁSÁBAN FELFÜGGESSZE, ILLETVE LETILTSA ANNAK HASZNÁLATÁT, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL ENNEK ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

KÉRJÜK FIGYELEMBE VENNI, HOGY A WEBHELY ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNKKEL ÉS A JÖVŐRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSAINKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT IS TARTALMAZHAT. BÁR EZEK AZ INFORMÁCIÓK A FELTÖLTÉSÜK IDŐPONTJÁBAN HELYTÁLLÓAK, A MONSANTO NEM VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET AZOK ÚJ INFORMÁCIÓK, ILLETVE EGYÉB FEJLEMÉNYEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KÉSŐBBI FRISSÍTÉSÉRE VAGY ÁTDOLGOZÁSÁRA. EZENKÍVÜL – HABÁR INFORMÁCIÓINKAT JÓHISZEMŰEN HELYEZZÜK EL A WEBHELYEN, ÉS AZOKRÓL ÚGY GONDOLJUK, HOGY PONTOSAK – A MONSANTO NEM GARANTÁLJA AZOK, ILLETVE A JELEN WEBHELYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB WEBOLDALAK INFORMÁCIÓTARTALMÁNAK HIÁNYTALANSÁGÁT ÉS PONTOSSÁGÁT, ÉPP EZÉRT NEM IS TESZ ILYEN ÉRTELMŰ KIJELENTÉST.

A WEBHELY TARTALMÁNAK BIZONYOS RÉSZE KÍVÜLÁLLÓ FELEK TULAJDONA, AZ Ő ENGEDÉLYÜKKEL HASZNÁLJUK. KÍVÜLÁLLÓ FELEK VÉLEMÉNYE NEM SZÜKSÉGSZERŰEN TÜKRÖZI A MONSANTO VÁLLALAT VÉLEMÉNYÉT.

A „SÜTIK” ÉS MÁS NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA

A MONSANTO ÉS A VELE SZERZŐDÉSES KAPCSOLATBAN ÁLLÓ KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK AZ IPARÁGON BELÜL MEGHONOSODOTT GYAKORLATOKAT ÉS MÓDSZEREKET ALKALMAZZÁK, EZEN BELÜL ÚN. SÜTIKET ÉS MÁS NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKAT, TÖBBEK KÖZÖTT TISZTA GIF SZOFTVERTECHNOLÓGIÁT, WEBES IRÁNYJELZŐKET, IP CÍMEKET ÉS NAPLÓFÁJLOKAT STB. (A TOVÁBBIAKBAN: „WEBES NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁT”) VESZNEK IGÉNYBE ANNAK NYOMON KÖVETÉSE CÉLJÁBÓL, HOGY A LÁTOGATÓK MELY WEBHELYEKET RÉSZESÍTIK ELŐNYBEN, ILLETVE EGY-EGY FELHASZNÁLÓ MILYEN OLDALAKAT KERES FEL, MIALATT A WEBHELYEN TARTÓZKODIK. A MONSANTO ÖSSZEKAPCSOLHATJA A WEBES NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖSSZEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓKAT A SZEMÉLYES ADATOKKAL. AZZAL, HOGY ÖNÖK FELKERESIK A WEBHELYET, HOZZÁJÁRULÁSUKAT ADJÁK A WEBES NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁHOZ, VALAMINT A NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL A MONSANTO, ILLETVE A VELE SZERZŐDÉSES KAPCSOLATBAN ÁLLÓ KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL A WEBHELYEN ÖSSZEGYŰJTÖTT SZEMÉLYES ÉS NEM SZEMÉLYES ADATOK MINDEN JOGSZERŰ FELHASZNÁLÁSÁHOZ.

Az említett jótállás-megtagadási nyilatkozat nem vonatkozik a termékcímkéken feltüntetett termékgaranciákra, amelyek a webhelyen szerepelhetnek. Az ilyen termékek számára az ilyen címkéken feltüntetett garancia, ha van, a Monsanto felelősségét szabja meg az adott termékért.

A Monsanto felelősségének korlátozása

 AZZAL, HOGY ÖNÖK FELKERESIK A WEBHELYET, TUDOMÁSUL VESZIK, HOGY: (1) AZT KIZÁRÓLAGOSAN SAJÁT KOCKÁZATUKRA VESZIK IGÉNYBE; (2) TELJES ANYAGI FELELŐSSÉGET VÁLLALNAK A WEBHELY HASZNÁLATA KAPCSÁN ÜZEMELTETETT BERENDEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ MINDEN SZERVIZ- ÉS JAVÍTÁSI KÖLTSÉG VONATKOZÁSÁBAN, ÉS (3) A MONSANTO SEMMILYEN KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL NEM TARTOZIK A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE A WEBHELY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPESSÉG HIÁNYÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, TÖBBEK KÖZÖTT A VÁRT TELJESÍTMÉNY ELMARADÁSÁT, A HIBÁKAT, KIHAGYÁSOKAT, MEGSZAKÍTÁSOKAT, A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKAT, ILLETŐLEG A HÁLÓZATI KIMARADÁSOKAT ÉS AZ INTERNET-SZOLGÁLTATÁS ESETLEGES SZÜNETELTETÉSÉT IS BELEÉRTVE, ILLETVE UGYANCSAK KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, JÁRULÉKOS, SPECIÁLIS, KOMPENZÁCIÓS, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET, AZ ELMARADT HASZNOT ÉS/VAGY AZ ADATVESZTÉST, ILLETVE AZ ADATOK VAGY A VAGYONTÁRGYAK BÁRMELY SÉRÜLÉSÉT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ÁLLÍTÓLAGOS FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN, SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁSON VAGY HANYAGSÁGON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS JOGCÍMEN ALAPULT-E, ÉS A MONSANTO FELELŐSSÉGE ABBAN AZ ESETBEN SEM ÁLL MEG, HA AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐRE ÉRTESÜLT.

HA A WEBHELY HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN ÖNNEK SZÜKSÉGE LESZ A KÉSZÜLÉKÉNEK VAGY AZ ADATAINAK A KARBANTARTÁSÁRA, JAVÍTÁSÁRA VAGY KORRIGÁLÁSÁRA, ANNAK KÖLTSÉGEIT ÖN VÁLLALJA.

BIZONYOS ÁLLAMOK VAGY ORSZÁGOK NEM ENGEDIK MEG AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

Az Ön kártalanítási kötelezettsége

Ön köteles megvédeni, kártalanítani és kármentesen tartani a Monsanto-t, annak leányvállalatait és azok igazgatóit, hivatalnokait, alkalmazottait és ügynökeit minden kártól, kárigénytől és költségtől, beleértve az ügyvédek tiszteletdíját, amely a webhely Ön általi használatából ered, illetve a webhelyről vett információval való visszaélésből vagy a webhelyen található információ, adat, anyag vagy Tartalom Ön általi továbbításából.

Előretekintő megállapításokra vonatkozó cáfoló nyilatkozat

Bizonyos állításokat a webhelyen, pl. a Monsanto felbecsült pénzügyi eredményeivel, jelenlegi és jövőbeli teljesítményével, szabályozó jóváhagyásaival, pénzforgalmi befolyásával, üzleti és pénzügyi terveivel és az egyéb, nem történelmi tényekkel kapcsolatos állításokat „előretekintő megállapításoknak” nevezzük. Ezek a megállapítások jelenlegi elvárásokon és jelenleg hozzáférhető információkon alapulnak. Azonban mivel ezek a megállapítások olyan tényezőkön alapulnak, amelyek kockázattal és bizonytalansággal járnak, a tényleges eredmények nagymértékben különbözhetnek az ilyen előretekintő megállapítások által kifejezett vagy sugallt eredményektől. Többek között az alábbi tényezők okozhatnak ilyen eltéréseket, illetve járulhatnak hozzá azok kialakulásához: versenyhelyzet, a szellemi tulajdon védelmével összefüggő váratlan események, a jogi szabályozással kapcsolatos kérdések, a biotechnológiai termékek általános elfogadottsága, a kutatás-fejlesztési tevékenység sikere, az esetleges jogviták kimenetele, külföldi érdekeltségeink tevékenységével kapcsolatos fejlemények, cégfelvásárlások, a nyersanyagárak alakulása, a gyártást érintő jogszabályi háttér változása, készletszintek alakulása, az a körülmény, hogy vállalatunk képes-e hozzájutni az általa értékesített termékek finanszírozását biztosító anyagi forrásokhoz, illetve a termékek ellenértékéhez, időjárás, természeti katasztrófák és balesetek, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) kötelezően benyújtott legutóbbi anyagokban részletesen ismertetett minden egyéb kockázati és más tényező. Semmiképp nem szabad feltétel nélkül megbízni ezekben a jövőbe tekintő állításokban, amelyek csak abban az időpontban helytállóak, amikor felkerülnek a webhelyre. A Monsanto cáfol minden jelenlegi szándékot az előretekintő megállapítások vagy az aktuális eredményeket befolyásolható bármely tényezők felülvizsgálatára vagy frissítésére, új információ, jövőbeli események eredményeképpen, vagy más okból.

A webhelyen esetlegesen megjelenő reklámok

Ha bármilyen, nem a Monsanto által gyártott termék vagy nyújtott szolgáltatás reklámja megjelenik a webhelyen, a Monsanto nem támogatja, nem kezeskedik és nem vállal garanciát ilyen termékért vagy szolgáltatásért, és semmiképpen nem fogja a harmadik, termékeket és szolgáltatásokat biztosító fél és az Ön közötti tranzakciót felügyelni. Mint ahogy bármilyen médiumon keresztül vagy bármilyen környezetben történő termék- vagy szolgáltatás vásárlása esetén, döntsön legjobb belátása szerint, és járjon el elővigyázatosan, ahol szükséges.

Mikor küldhetnek a látogatók anyagot egy Monsanto webhelyre

Ha ez a webhely lehetővé teszi az Ön számára, hogy a webhelyre/webhelyről fel- és letöltsön megjegyzéseket vagy bármilyen más Tartalmat, akkor a következő kiegészítő feltételek alkalmazandók az Ön használatára és ezeket Ön kötelezőnek ismeri el a maga számára.

Ön elismeri, hogy minden információért, Tartalomért, szövegért, adatért, üzenetért vagy más anyagért – akár postán küldték a webhelynek, akár személyesen közvetítették („Anyag(ok)”) – az a személy felel, akitől az Anyag származik. Ön felelős minden Anyagért, amelyet postán felad, közvetít vagy máshogyan elérhetővé tesz mások számára a webhelyen. Ön elismeri és kötelezi magát arra, hogy felbecsül és magára vállal minden kockázatot, amely bármilyen Anyag használatával jár, beleértve az Anyag pontosságára vagy teljességére való támaszkodást.

A Monsanto nem ellenőrzi ezt az Anyagot, és ezért nem garantálja annak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Monsanto semmilyen módon nem felelős semmilyen Anyagért, beleértve, de nem kizárólag bármilyen hibákat vagy kihagyásokat az Anyagból, vagy bármilyen veszteségért vagy kárért, amely bármilyen postán feladott, közvetített vagy másként a webhelyre juttatott Anyag használatából ered.

Miközben a Monsanto nem akar és nem képes minden Önök vagy mások által a webhelyre vagy másoknak postán feladott vagy közvetített kommunikációt vagy információt felülvizsgálni, és nem felel ezeknek az üzeneteknek a tartalmáért, addig fenntartja magának a jogot arra, hogy kitörölje, eltávolítsa vagy átszerkessze az olyan Anyagot, amelyet kizárólagos megítélése szerint a webhelyen megjelenített elfogadható Tartalmak körén kívül állónak, sértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, a szerzői jogok vagy a védjegy-törvények megsértésének, vagy másképpen elfogadhatatlannak tart.

Ön kötelezi magát arra, hogy az Anyag felhasználása során nem fog:

 • feltölteni, terjeszteni vagy másként publikálni becsületsértő, rágalmazó, obszcén, gyűlöletes, pornográf, sértő, jogellenes, fenyegető vagy másképp kifogásolható anyagot;
 • feltölteni vagy terjeszteni vírusokat, férgeket tartalmazó és meghibásodott fájlokat vagy hasonló szoftvereket vagy programokat, amelyek károsíthatják egy másik személy számítógépének működését vagy egy másik személy tulajdonát;
 • zaklatni, titokban követni, fenyegetni vagy másként megsérteni mások törvényes jogait (beleértve a magánélethez és a közléshez való jogokat);
 • olyan Anyagot közvetíteni vagy másként elérhetővé tenni, amelyet Önnek nincs joga elérhetővé tenni a törvény szerint vagy szerződéses illetve bizalmi kapcsolatok szerint;
 • olyan Anyagot postázni, amely megsérti mások szellemi tulajdonjogát (beleértve, de nem kizárólag a szerzői jogot, az üzleti titkot, a védjegyeket vagy egyéb tulajdonjogokat);
 • szándékosan vagy akaratlanul megsérteni az alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogot, beleértve, de nem kizárólag, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet által életbe léptetett rendeleteket;
 • közvetíteni vagy másként elérhetővé tenni kéretlen vagy jogosulatlan reklámot, promóciós Anyagokat vagy bármilyen más formájú kérelmezést; és
 • terjeszteni vagy másként publikálni olyan anyagot, amely pénzösszegek kérelmezését, hirdetést vagy áruk vagy szolgáltatások kérelmezését tartalmazza.

Ön elismeri azt és kötelezi magát arra, hogy a Monsanto nyilvánosságra hozhat bármilyen anyagot és az Anyag forrását vagy tulajdonosát, ha a törvény vagy a jogi eljárás megköveteli, hogy ezen Feltételek előírásait kikényszerítsék, vagy hogy a Monsanto, annak vevői és/vagy ezen webhely jogait megvédjék.

A Monsanto jogai a Webhelyhez benyújtott anyagokkal kapcsolatban

Hacsak más kikötés nincs az Ön részéről, bármely anyagnak, amelyet Ön közvetít, vagy másképp elérhetővé tesz a webhelyen, összhangban kell lennie ezekkel a Feltételekkel, és az nem minősül bizalmasnak vagy szabadalmazottnak. Azzal, hogy Anyagokat küld be a webhelyre, elismeri, hogy rendelkezik többek között a személyazonosításra alkalmas információk közzétételének és nyilvánosságra hozatalának tehermentes, másra átruházható jogával, illetve az erre vonatkozó engedélyekkel, és Ön automatikusan engedélyezi a Monsanto-nak és leányvállalatainak a világot átfogó, szerzői jogmentes, folytonos, visszavonhatatlan és nem kizárólagos jogát és engedélyét ezen anyag és az ezt az anyagot tartalmazó termékek (egészben vagy részben) készítésére, eladására, használatára, sokszorosítására, publikálására, belőle másodlagos művek alkotására, előadására, kiállítására, forgalmazására, importálására és közvetítésére bármilyen formában, médiában vagy technológiában, akár olyanban, amely még nem ismert vagy nem teljes mértékben kifejlesztett, az Anyagban bármely célból esetlegesen előforduló bármilyen szellemi tulajdon jogait és hogy a tulajdonos nevét feltüntessék ezzel kapcsolatban, illetve arra, hogy az Anyagokat bármely célra felhasználja, többek között azt is ideértve, hogy azok felhasználásának jogát – kizárólag törvényes módon és célra – harmadik félnek továbbadja. Amennyiben az Ön Anyagai olyan fényképet, illetve digitális vagy videóanyagot tartalmaznak, amely olyan gyermeket ábrázol, aki a lakóhelye szerinti állam vonatkozó törvényei alapján kiskorúnak minősül, úgy Ön kijelenti, hogy a fénykép, illetve a digitális vagy videóanyag közzétételéhez a gyermek szülője, illetve gyámja írásban hozzájárult. Ön garantálja, hogy megvannak a szükséges jogai ahhoz, hogy a Feltételekben leírt engedélyeket megadja.

Eljárás a szerzői jog megsértésével kapcsolatos panasztevésre

Az Egyesült Államok Törvénykönyvének, 512(c) (2) 17. címe szerint a szerzői jog megsértésével kapcsolatos panasz bejelentését ennek a webhelynek a kijelölt képviselőjéhez kell elküldeni. MINDEN ÉRDEKLŐDÉS, AMELY NEM VONATKOZIK AZ ALÁBBI ELJÁRÁSRA, ILLETVE NEM TESZ ELEGET NEKI, VÁLASZ NÉLKÜL MARAD. A Monsanto tiszteli mások szellemi tulajdonát, és kérjük a látogatóinkat, hogy ugyanígy tegyenek. A Monsanto foglalkozni fog a kérdéssel, és megvizsgálja az állítólagos sérelmeket, és megfelelő lépéseket tesz a DMCA [„Digital Millenium Copyright Act”] és egyéb alkalmazandó szellemi tulajdonjogi törvények szerint. Amint a DMCA-val összhangban lévő értesítéseket kapunk, a Monsanto cselekedni fog, hogy eltávolítsa vagy lehetetlenné tegye a hozzáférést azokhoz az anyagokhoz, amelyek jogsértőek vagy jogsértő tevékenység alanyainak bizonyulnak, és intézkedni fog, hogy eltávolítsák, vagy lehetetlenné tegyék a hozzáférést bármilyen utaláshoz vagy linkhez, amely jogsértő anyaghoz vagy tevékenységhez vezet.

Ha Ön úgy gondolja, hogy a művét olyan módon másolták le, amely a szerzői jog megsértésének minősül, kérem, adja meg a következő információkat a Monsanto-nak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hatékonyság érdekében az értesítésnek az ÖSSZES információt tartalmaznia kell a következők közül:

1.     Azon személy fizikai vagy elektronikus aláírását, aki az állítólagosan megsértett kizárólagos szerzői jog tulajdonosának nevében jogosult fellépni;

2.     A szerzői joggal védett mű leírását, amelyet megsértettek;

3.     Annak a helynek a leírását, és lehetőség szerint az IP-címét, ahol az anyag, amely Ön szerint jogsértő, a webhelyen van;

4.     Az Ön címét, telefonszámát és e-mail címét, valamint minden szükséges információt, amely ésszerűen elegendő a Monsanto-nak ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen Önnel;

5.     Az ön nyilatkozatát, mely szerint Önnek jóhiszemű meggyőződése szerint a vitatott használat a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény szerint hivatalosan nem engedélyezett;

6.       Az ön nyilatkozatát, melyet a hamis tanúvallomás büntetésének terhe alatt tett, miszerint az értesítésében szereplő fenti információ pontos, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy fel van hatalmazva az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

Az állítólagos szerzői jogsértéseket az alábbi címre kell eljuttatni:

Postán keresztül:

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

E-mailben:

webguru@monsanto.com

Mentesülés

WEBHELYEINK VALAMENNYI FELHASZNÁLÓJA ELISMERI ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A MONSANTO TELJES KÁRTALANÍTÁSRA JOGOSULT FÉLKÉNT MENTESÜL ÉS FELSZABADUL MINDEN, A WEBHELYEKKEL KAPCSOLATBAN VELE SZEMBEN HARMADIK FÉL ÁLTAL TÁMASZTHATÓ KÖVETELÉSBŐL FAKADÓ FELELŐSSÉG ALÓL, ÉS AZ ILYEN KÖVETELÉSEKKEL SZEMBEN MEGFELELŐ VÉDELEMBEN RÉSZESÜL, TÖBBEK KÖZÖTT A SZÁNDÉKOS EMBERÖLÉS ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉT, TOVÁBBÁ A PÉNZBELI KÁRTÉRÍTÉST, A KÉSZKIADÁSOKAT, A BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEKET, AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT, A VAGYONTÁRGYAKBAN ESETT KÁROKAT, A JÓ HÍRNÉV CSORBÍTÁSÁT, EZEN BELÜL TÖBBEK KÖZÖTT A RÁGALMAZÁST, A BECSÜLETSÉRTÉST, A NYILVÁNOSSÁG JOGÁNAK ÉS A SZEMÉLYISÉGI JOGOKNAK A MEGSÉRTÉSÉT IS IDEÉRTVE. A MONSANTO FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ MÉLTÁNYOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK IGÉNYBEVÉTELÉRE A WEBHELYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ CSALÁSOK, ILLETVE TÖRVÉNYTELEN CSELEKMÉNYEK ESETÉN.

Megszűnés

 

A Monsanto bármikor megszüntetheti a jelen Feltételeket, és ezt bármikor, előzetes értesítés nélkül megteheti, így az Ön webhelyekhez való hozzáférését is megtagadhatja, illetve megszüntetheti, amennyiben kizárólagos megítélése szerint Ön nem tartja be a jelen Feltételek valamelyikét.

Alkalmazandó jog és a jogi fórum kiválasztása

 

E Feltételek vonatkozásában a kollíziós szabályok figyelmen kívül hagyásával az Egyesült Államok Missouri Államának jogát kell figyelembe venni és irányadónak tekinteni. A webhelyeink, illetve a Feltételek nyomán, vagy azokkal összefüggésben esetleg kialakuló jogviták rendezésére illetékes jogi fórumként a Missouri Állambeli St. Louis Megye állami és szövetségi szintű bíróságai kizárólagos joghatósággal jogosultak.

Értesítés és hozzájárulás az elektronikus úton történő tájékoztatáshoz

Ön hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus úton kapjon tőlünk tájékoztató anyagokat. Mi e-mailben, illetve a webhelyeinkre kihelyezett értesítések útján fogunk kommunikálni Önnel. Ön elismeri, hogy az általunk elektronikus úton Önhöz eljuttatott összes megállapodás, értesítés, tájékoztatás és minden egyéb kommunikáció megfelel annak a jogi követelménynek, miszerint az ilyen közléseket írásban kell rögzíteni.

A Megállapodás egésze

Ön a jelen Feltételek elfogadásával kifejezésre juttatja, hogy a lakóhelye szerinti állam joga, illetve a tartózkodási helye szerinti geopolitikai joghatóság alapján nagykorúnak minősül. A webhely használatával kapcsolatban a jelen Feltételekben foglaltak képezik az Ön és a Monsanto között létrejött megállapodás teljes egészét, amely minden, a jelen Feltételekbe be nem emelt megállapodást és egyezséget hatályon kívül helyez. A jelen Feltételek Hatálybalépés Időpontjában hatályosulnak. Azzal, hogy Ön folytatólagosan igénybe veszi a webhely szolgáltatásait, elfogadja a jelen Feltételeket.

A Hatálybalépés Időpontja

Ezeket a Feltételeket utoljára 2013. október 15-én módosították, és az Ön hozzáférését a webhelyhez ettől a naptól kezdve szabályozzák, amíg egy újabb módosítást nem postáznak.