„Monsanto“ naudojimosi sąlygos ir nuostatos

Sveiki. Ši svetainė yra viena iš kelių „Monsanto“ svetainių visame pasaulyje, jose lankytojams siūloma informacija, gaminiai, paslaugos, turinys (apibrėžtas toliau) ir įvairios kitos funkcijos, kai kurios iš šių svetainių gali būti skirtos konkretiems pasaulio regionams arba konkrečioms gaminių linijoms. Nors šių svetainių turinys skirtinguose objektuose ir skirtinguose regionuose gali skirtis, šios naudojimosi sąlygos ir nuostatos (toliau – tiesiog „sąlygos“) bendrai taikomos kiekvienai svetainei.

Jūsų naudojimuisi šia svetaine taikomos šios sąlygos ir jose aprašytos licencijos bei leidimai. Šios sąlygos yra jūsų sutartis. Nuoroda į šias sąlygas skelbiama gerai matomoje šios svetainės pagrindinio puslapio vietoje ir su jomis bus galima bet kada susipažinti.

NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE SUTINKATE LAIKYTIS VISŲ TOLESNIŲ SĄLYGŲ IR PATVIRTINATE, KAD SUPRANTATE JAS.

JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, NESINAUDOKITE ŠIA SVETAINE.

„Monsanto“ gali bet kuriuo metu peržiūrėti šias sąlygas ir paskelbti naujas sąlygas svetainėje. Toliau naudodamiesi šia svetaine sutinkate laikytis tokių pakeitimų, todėl turėtumėte periodiškai apsilankyti šiame puslapyje, kad išsiaiškintumėte, kokių esamų sąlygų turite laikytis.

Jei pagal šalies, iš kurios svetainė peržiūrima, vietos teisės aktus kokia nors iš šių sąlygų negalėtų būti vykdoma, konkreti sąlyga išskiriama iš šios sutarties, o likusi šios sutarties dalis lieka galioti. „Monsanto“ nepasinaudojus kokia nors teise ar šių sąlygų nuostata arba jų neįgyvendinus, tai nebus laikoma tokios teisės ar nuostatos atsisakymu. Šią svetainę peržiūrėti iš šalių, kuriose jos turinys yra neteisėtas (jei tokių yra), griežtai draudžiama ir tai būtų šių sąlygų pažeidimas. Jei nusprendžiate kreiptis į šią svetainę iš tokių vietų, darykite tai savo iniciatyva ir rizika. Esate atsakingi už taikytinų vietos teisės aktų laikymąsi.

Ne visi „Monsanto“ svetainėje aprašyti gaminiai, programos ir paslaugos yra prieinami kiekvienoje šalyje. Jei abejojate, susisiekite su „Monsanto“ vietos atstovu savo regione ir išsiaiškinkite, kas tiksliai jums yra siūloma. Asmenys, kurie ketina naudoti šioje svetainėje aprašytą „Monsanto“ gaminį, privalo laikytis gaminio etiketėje pateikiamų nurodymų ir visų taikytinų teisės aktų bei nuostatų, susijusių su gaminiu.

Kai kurios apibrėžtys

Toliau pateikiamos kai kurios apibrėžtys, paaiškinančios šiose sąlygose naudojamą terminologiją.

 • Žodžiai „jūs“ ir „jūsų“ reiškia korporacijas ar kitus verslo subjektus bei jų atstovus ir fizinius asmenis, naudojančius šią svetainę atitinkamai asmeniniam verslui, kai taikytina.
 • „Monsanto“ reiškia bendrovę „Monsanto“ bei visas jos patronuojamąsias ir susijusias įmones.
 • „Mes“, „mūsų“ ir kiti pirmojo asmens įvardžiai reiškia „Monsanto“.
 • „Svetainė“ reiškia pagrindinį puslapį ir visus susijusius puslapius, pasiekiamus tiesiogiai per pagrindinį puslapį arba per papildomas nuorodas, tačiau neapima trečiųjų šalių svetainių, kurių „Monsanto“ neprižiūri arba nefinansuoja.

Vietos teisės aktų laikymasis

„Monsanto“ vykdo veiklą iš savo pagrindinio biuro Sent Luise, Misūryje, JAV. Tačiau ši svetainė gali būti valdoma iš pagrindinio biuro, bet kurio ir daugelio „Monsanto“ padalinių ir susijusių įmonių, įsikūrusių visame pasaulyje, arba mūsų vardu jai gali suteikti prieglobą trečioji šalis.

„Monsanto“ netvirtina, kad šioje svetainėje pateikiama medžiaga yra tinkama arba prieinama naudoti visose pasaulio vietose, iš kurių ji gali būti peržiūrima.

Prekių ženklai

Šioje svetainėje naudojami ir rodomi prekių ženklai, prekių pavadinimai, firminis stilius, aptarnavimo ženklai ir logotipai (toliau – „prekių ženklai“) yra registruotieji ir neregistruotieji „Monsanto“ ir kitų įmonių prekių ženklai. Jei svetainėje nenurodoma kitaip, niekas šioje svetainėje neturi būti vertinama kaip numanomas, prieštara suponuojamas ar kitoks kokios nors licencijos ar teisės naudoti bet kurį svetainėje matomą prekės ženklą suteikimas, negavus rašytinio „Monsanto“ arba trečiosios šalies, kuriai gali priklausyti prekių ženklai, leidimo. Išskyrus atvejus, kai svetainėje aiškiai nurodoma, be išankstinio raštiško „Monsanto“ leidimo, bendrovės „Monsanto“ pavadinimo ar „Monsanto“ logotipo negalima naudoti jokiu būdu, įskaitant reklamuojant ar viešinant, siejant su medžiagos platinimu šioje svetainėje.

Autorių teisių saugomos medžiagos naudojimas šioje svetainėje

Tekstui, prekių ženklams, logotipams, vaizdams, grafikai, nuotraukoms, vaizdo failams, programos funkcijoms ar kitoms skaitmeninėms medijoms, jų išdėstymui šioje svetainėje (toliau – „turinys“) taikoma patentų, autorių teisių, prekių ženklų ir kitos intelektinės nuosavybės apsauga. Autorių teisės į visos „Monsanto“ šioje svetainėje pateikiamos medžiagos išdėstymą ar komponentus, įskaitant, be apribojimų, visą svetainės turinį, priklauso „Monsanto“ arba pradiniam medžiagos kūrėjui. „Monsanto“ suteikia ribotą, neišimtinę ir neperleidžiamą licenciją naudoti ir rodyti medžiagą šioje svetainėje tik sąžiningais nekomerciniais tikslais, susijusiais su jūsų šioje svetainėje atliekamais veiksmais. Licencijoje numatyta teisė spausdinti tokią medžiagą, bet tik nurodytam nekomerciniam naudojimui. Jei nenurodyta kitaip, be išankstinio raštiško „Monsanto“ ar autorių teisių turėtojo leidimo, neturite teisės kopijuoti, rodyti, atkurti, atsisiųsti, platinti, keisti, redaguoti, kurti išvestinius darbus, taikyti atvirkštinę inžineriją, dekompiliuoti kodą, skriptą ar programinę įrangą, sudarančią svetainę, bei keisti ar plėsti medžiagą bet kokiu būdu, įskaitant, be apribojimų, elektroniniu, mechaniniu, fotokopijavimo, įrašymo ar kitu. Pažeidus bet kurias iš šių sąlygų, šios licencijos galiojimas baigiasi automatiškai ir be įspėjimo. Pasibaigus galiojimui, privalote sunaikinti visą iš šios svetainės atsisiųstą arba atspausdintą medžiagą. „Monsanto“ pasilieka visas kitas teise, kurių aiškiai nesuteikia ši licencija.

Pirmiau minėtas apribojimas netaikomas medžiagos saugos duomenų lapams (MSDL) arba gaminių etiketėms, kurie gali būti pateikiami svetainėje ir yra skirti atgaminti ir naudoti.

Konfidenciali arba pagal nuosavybės teisę priklausanti informacija

„Monsanto“ siekia suteikti visuomenei plačias galimybes susipažinti su informacija apie jos gaminius ir paslaugas. Taip darydama „Monsanto“ neketina atsisakyti teisių į intelektinę nuosavybę, įskaitant, be apribojimų, komercines paslaptis, kurias „Monsanto“ gali turėti į informaciją šioje svetainėje pagal taikytinus teisės aktus. „Monsanto“ yra įdiegusi politiką ir tvarką, skirtą užtikrinti, kad šioje svetainėje nebūtų atskleista informacija, kurią „Monsanto“ laiko konfidencialia arba pagal nuosavybės teisę priklausančia komercinės paslapties informacijai. Tačiau, jei bet kada iš šios svetainės gautumėte konfidencialios arba pagal nuosavybės teisę priklausančios komercinės paslapties informacijos, kurią galėjo netyčia atskleisti „Monsanto“, sutinkate elgtis sąžiningai ir atpažinti bei gerbti tokios informacijos konfidencialumą ir sutinkate nepasilikti, nepasinaudoti ir niekam neatskleisti jokios konfidencialios ar komercinės paslapties informacijos, kurią galbūt gavote iš šios svetainės, o informavę „Monsanto“, sutinkate sunaikinti visas turimas informacijos kopijas, kad ir kokios formos jos būtų.

Naudotojų vardai ir slaptažodžiai

Jei svetainė jums leidžia pasirinkti naudotojo vardą ir slaptažodį arba naudoti paskirtą naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prieiti prie šios svetainės funkcijų, tada:

 • Sutinkate naudoti svetainę tik teisėtais tikslais.
 • Registruodami naudotojo vardą, sutinkate, kad naudosite tik tikslią ir teisingą informaciją apie save ir neimituosite kito asmens bei neprisiimsite netikros asmens tapatybės.
 • Sutinkate nedelsdami mus informuoti apie bet kokį jūsų slaptažodžio, naudotojo vardo ar svetainės naudojimą be sutikimo arba bet kokį kitą saugumo pažeidimą. (Pranešimą siųskite per šios svetainės skiltį „Susisiekite su mumis“.)
 • Sutinkate nesikeisti savo naudoto vardu ar slaptažodžiu su jokiu kitu asmeniu.
 • Sutinkate prisiimti visą atsakomybę už visą riziką, kylančią jums ir bet kokiam asmeniui, naudojančiam jūsų naudotojo vardą ar slaptažodį, naudojantis svetaine.
 • „Monsanto“ pasilieka teisę bet kada vien tik savo nuožiūra keisti svetainę arba nutraukti jos veikimą, keisti informaciją arba kitą turinį, pateikiamą svetainėje, arba jų nebeteikti, arba nutraukti jūsų slaptažodžio ir naudotojo vardo galiojimą ir jūsų svetainės naudojimą dėl bet kokios priežasties ir nesant priežasties. Jūs atsakote už visą tiesioginę arba netiesioginę žalą ir visą veiklą, atliktą šioje svetainėje, kurią galima susieti arba atsekti pagal jūsų naudotojo vardą ar slaptažodį.

Sandoriai

Bet kurioje „Monsanto“ svetainėje, kurioje galima teikti užsakymus ar kitaip sudaryti sandorius su „Monsanto“, mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, su kuriais bendradarbiaujame palengvinant tokias sandorius, gali būti taikomos papildomos sąlygos ir nuostatos. Tokios trečiosios šalys šiems sandoriams gali taikyti papildomas sąlygas, pateikiamas tinklalapiuose ar nuorodose, įgalinančiose vykdyti tokią veiklą ir atlikti sandorius. Prieš sudarydami bet kokį sandorį atidžiai peržiūrėkite trečiųjų šalių politiką, praktiką bei taisykles ir įsitikinkite, kad jas suprantate. Skundai, pretenzijos, nuogąstavimai ar klausimai dėl trečiųjų šalių gaminių turi būti pateikiami trečiajai šaliai.

Jungtinės Valstijos ir kitos valstybės reguliuoja gaminių ir informacijos importą bei eksportą. Jūs sutinkate, kad kai tokie teisės aktai taikytini jums arba sandoriui, kurį norite sudaryti su „Monsanto“, laikysitės visų tokių importo bei eksporto teisės aktų bei nuostatų ir kad neimportuosite, neeksportuosite ir pakartotinai neeksportuosite per svetainę įsigytų arba parduotų gaminių ar paslaugų šalims ar asmenims, draudžiamiems pagal taikytinus importo ir eksporto kontrolės teisės aktus.

Sudarydami sandorį su „Monsanto“ per šią svetainę, mums pareiškiate, kad nesate šalyje, kurioje toks importas / eksportas draudžiamas, arba kad nesate fizinis ar juridinis asmuo, kuriam toks importas / eksportas draudžiamas. Privalote laikytis jūsų vietos jurisdikcijos teisės aktų dėl importo, eksporto ir pakartotinio eksporto.

Priimtini svetainės naudojimo būdai

Konkrečiai draudžiama naudoti mūsų svetaines ar turinį: (a) bet kokiu neteisėtu tikslu; (b) norint pasiūlyti kitiems atlikti neteisėtus veiksmus arba juose dalyvauti; (c) pažeidžiant bet kokius tarptautinius, federalinius ar šalies reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) kėsinantis į mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises bei jas pažeidžiant; (e) priekabiaujant, nederamai elgiantis, įžeidžiant, kenkiant, šmeižiant, apkalbinėjant, nepagarbiai atsiliepiant, bauginant ar diskriminuojant dėl lyties, lytinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios; (f) pateikiant neteisingą arba klaidinančią informaciją; (g) norint įkelti arba perduoti virusus ar kitokios rūšies kenkėjišką kodą, kurie bus arba gali būti naudojami bet kokiu būdu, paveiksiančiu mūsų svetainių, kitų svetainių ar interneto funkcines galimybes ar veikimą; (h) renkant ar atsekant kitų žmonių asmeninę informaciją; (i) brukalui skleisti, sukčiavimui apsimetant (el. paštu), piktybiniam peradresavimui (sukčiavimui peradresuojant žiniatinklio duomenų srautą), duomenims išvilioti, interneto robotui naudoti, aptikimui arba duomenims išgauti; (j) bet kokiais nepadoriais ar amoraliais tikslais; arba (k) pažeidžiant mūsų svetainių, kitų svetainių arba interneto saugumo funkcijas arba jas apeinant. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi mūsų svetaine pažeidus taisykles dėl draudžiamo naudojimo.

Jūsų privatumas

Jei ši svetainė renka asmeninę informaciją apie jus, mes tokią informaciją naudojame vadovaudamiesi „Monsanto“ privatumo politika, su kuria galima susipažinti http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/default.aspx.

Nuorodos į šią svetainę ir iš jos

Bet kas, pateikiantis nuorodas į svetainę, privalo laikytis visų taikytinų teisės aktų. Svetainė, pateikianti nuorodas į „Monsanto“ svetainę:

(a) gali teikti nuorodas į šios svetainės turinį, bet jo nedubliuoti;

(b) negali sukurti naršyklės arba kraštinės aplinkos aplink šios svetainės turinį;

(c) negali nurodyti, kad „Monsanto“ remia ją ar jos gaminius;

(d) negali neteisingai apibūdinti savo santykių su „Monsanto“;

(e) negali teikti klaidingos informacijos apie „Monsanto“ gaminius ar paslaugas;

(f) negali naudoti „Monsanto“ prekių ženklų be aiškaus raštiško leidimo; ir

(g) jose negali būti turinio, kuris galėtų būti interpretuojamas kaip nemalonus, įžeidžiantis ar prieštaringas, ir jose turi būti tik visoms amžiaus grupėms tinkamas turinys.

„Monsanto“ nekontroliuoja ir nėra atsakinga už jokios trečiosios šalies (ne „Monsanto“) svetainių, kuriose pateikiamos nuorodos į šią svetainę, turinį ir neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių pakeitimus ar atnaujinimus. „Monsanto“ pateikia šias nuorodas tik jūsų patogumui, o bet kokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad „Monsanto“ remia svetainę.

Atsisakymas suteikti garantijas

TURINYS ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMAS „TOKS, KOKS YRA“ IR „SU VISAIS TRŪKUMAIS“. „MONSANTO“ NETEIKIA JOKIŲ TIESIOGIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ ARBA PAREIŠKIMŲ DĖL ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO, PRIEINAMUMO, TURINIO, TIKSLUMO, TINKAMUMO AR VEIKIMO. KAIP NAUDOTOJAS PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ IR ATSAKOMYBĘ UŽ SVETAINĖS NAUDOJIMĄ AR NENAUDOJIMĄ, O „MONSANTO“ NEUŽTIKRINA, KAD ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMAS ARBA IŠ JOS ATSISIUNČIAMAS TURINYS YRA SUDERINAMAS SU JŪSŲ KOMPIUTERIU ARBA KAD JAME NĖRA KLAIDŲ AR VIRUSŲ. JOKIAM „MONSANTO“ DARBUOTOJUI, ATSTOVUI AR ĮGALIOTINIUI NELEIDŽIAMA KEISTI AR TAISYTI ŠIĄ GARANTIJĄ. JEI ESAMI TEISĖS AKTAI LEIDŽIA: „MONSANTO“ ATSISAKO VISŲ KITŲ TIESIOGIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NUMANOMAS SVETAINĖS IR JOS TURINIO TINKAMUMO PREKYBAI ARBA TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI GARANTIJAS ARBA GARANTIJĄ DĖL PAŽEIDIMO NEBUVIMO. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA ATSISAKYTI ARBA APRIBOTI ATSAKOMYBĘ UŽ ATSITIKTINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ SUKĖLIMĄ AR APRIBOTI NUMANOMOS GARANTIJOS GALIOJIMO TRUKMĘ, TODĖL PIRMIAU MINĖTI APRIBOJIMAI ARBA IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

 

„MONSANTO“ PASILIEKA TEISĘ BET KADA, DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES IR IŠ ANKSTO NEĮSPĖJUSI KEISTI ARBA PAŠALINTI SVETAINĖS TURINĮ ARBA LAIKINAI SUSTABDYTI AR NUTRAUKTI BET KOKĮ JŪSŲ NAUDOJIMĄSI JA IR „MONSANTO“ NIEKAIP NEBUS ATSAKINGA UŽ GALIMAS TOKIŲ VEIKSMŲ PASEKMES.

ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD ŠIOJE SVETAINĖJE GALI BŪTI INFORMACIJOS APIE MŪSŲ VERSLĄ IR MŪSŲ LŪKESČIUS DĖL ATEITIES. PASKELBUS TA INFORMACIJA BUVO AKTUALI; TAČIAU „MONSANTO“ NEĮSIPAREIGOJA ATNAUJINTI AR PERŽIŪRĖTI INFORMACIJOS ATSIŽVELGDAMA Į NAUJĄ INFORMACIJĄ AR KITAS APLINKYBES. BE TO, NORS INFORMACIJA ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMA GERA VALIA, LAIKANT, KAD JI YRA TEISINGA, „MONSANTO“ NETVIRTINA IR NEGARANTUOJA, KAD INFORMACIJA YRA IŠSAMI AR TIKSLI, TAI TAIKOMA IR BET KOKIOMS SVETAINĖMS, KURIOSE PATEIKIAMOS NUORODOS Į ŠIĄ SVETAINĘ.

TAM TIKRAS ŠIOS SVETAINĖS TURINYS YRA TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUOSAVYBĖ, NAUDOJAMA JOMS LEIDUS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ IŠREIKŠTOS NUOMONĖS NEBŪTINAI ATSPINDI BENDROVĖS „MONSANTO“ NUOMONĘ.

SLAPUKŲ IR STEBĖJIMO TECHNOLOGIJOS NAUDOJIMAS. „MONSANTO“ IR JOS PASLAUGŲ TEIKĖJAI NAUDOJA SEKTORIUJE NUSISTOVĖJUSIĄ PRAKTIKĄ BEI METODUS, TARP JŲ SLAPUKUS IR KITĄ STEBĖJIMO TECHNOLOGIJĄ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, TUŠČIUS GIF VAIZDUS, ŽINIATINKLIO INDIKATORIUS, IP ADRESUS, ŽURNALŲ FAILUS IR KT. (TOLIAU – ŽINIATINKLIO STEBĖJIMO TECHNOLOGIJA), KAD „MONSANTO“ GALĖTŲ PERŽIŪRĖTI LANKYTOJUS IR PUSLAPIUS, KURIUOS NAUDOTOJAS APLANKO PER KIEKVIENĄ SEANSĄ SVETAINĖJE. „MONSANTO“ GALI SUSIETI NAUDOJANT ŽINIATINKLIO STEBĖJIMO TECHNOLOGIJĄ SURINKTĄ INFORMACIJĄ SU ASMENINE INFORMACIJA. NAUDODAMIESI SVETAINE SUTINKATE DĖL TOKIOS ŽINIATINKLIO STEBĖJIMO TECHNOLOGIJOS NAUDOJIMO, O TOLIAU NAUDODAMIESI SVETAINE SUTINKATE SU VISAIS TEISĖTAIS ASMENINĖS IR NEASMENINĖS INFORMACIJOS, SURINKTOS TAIKANT STEBĖJIMO TECHNOLOGIJĄ SVETAINĖJE ARBA KURIĄ SURINKO „MONSANTO“ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI, NAUDOJIMO BŪDAIS.

Pirmiau pateiktas atsisakymas suteikti garantijas netaikomas gaminių garantijoms, išdėstytų gaminių etiketėse, kurios gali būti skelbiamos svetainėje. Tokiems gaminiams etiketėje išdėstyta garantija, jeigu ji yra, kontroliuoja „Monsanto“ atsakomybę už tokį gaminį.

„Monsanto“ atsakomybės ribojimas

NAUDODAMI ŠIĄ SVETAINĘ PRIPAŽĮSTATE: (1) KAD ŠIA SVETAINE NAUDOJATĖS VIEN TIK SAVO RIZIKA; (2) KAD PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ VISAS IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU BET KOKIOS ĮRANGOS, KURIĄ NAUDOJATE NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE, REIKIAMA PRIEŽIŪRA AR REMONTU; IR (3) KAD „MONSANTO“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIĄ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU JŪSŲ NAUDOJIMUSI ŠIA SVETAINE ARBA NEGALĖJIMU JA NAUDOTIS, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NEVEIKIMĄ, KLAIDĄ, PRALEIDIMĄ, PERTRŪKĮ, KOMPIUTERIO VIRUSĄ ARBA TINKLO AR INTERNETO TRIKTĮ, ARBA ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄJĄ, KOMPENSACINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ, PRARASTĄ PELNĄ IR (ARBA) PRARASTUS AR PAŽEISTUS DUOMENIS ARBA NUOSAVYBĘ, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR TARIAMA ATSAKOMYBĖ PAREMTA SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU, APLAIDUMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KT., NET JEI „MONSANTO“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ.

JEI JUMS NAUDOJANTIS ŠIA SVETAINE PRIREIKIA ĮRANGOS PRIEŽIŪROS, REMONTO AR DUOMENŲ IŠTAISYMO, PRISIIMATE VISAS SU TUO SUSIJUSIAS IŠLAIDAS.

 

KAI KURIOSE VALSTIJOSE AR ŠALYSE NELEIDŽIAMA ATSISAKYTI ARBA APRIBOTI ATSAKOMYBĘ UŽ ATSITIKTINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ SUKĖLIMĄ, TODĖL PIRMIAU MINĖTAS APRIBOJIMAS ARBA IŠIMTIS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

Jūsų įsipareigojimas dėl apsaugos nuo atsakomybės

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir atleisti nuo atsakomybės „Monsanto“, jos susijusias bendroves ir jų atitinkamus direktorius, pareigūnus, darbuotojus ir įgaliotinius dėl žalos, pretenzijų ir išlaidų, įskaitant atlyginimus teisininkams, atsiradusių jums naudojantis svetaine arba netinkamai naudojantis bet kokia iš svetainės paimta informacija, arba jums persiunčiant informaciją, duomenis, medžiagą arba turinį svetainėje.

Atsakomybės atsisakymas dėl prognozinių pareiškimų

Tam tikri šioje svetainėje pateikiami pareiškimai yra prognoziniai – tai pareiškimai, susiję su bendrovės numatomais finansiniais rezultatais, esamomis ir būsimomis gaminių charakteristikomis, reguliuojančių institucijų patvirtinimais, verslo ir finansiniais planais bei kitais neistoriniais faktais. Šie pareiškimai pagrįsti esamais lūkesčiais ir dabar turima informacija. Tačiau, kadangi šie pareiškimai paremti veiksniais, susijusiais su rizika ir neapibrėžtumais, bendrovės faktinė veikla ir rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo tokiais prognoziniais pareiškimais apibūdintų ar numanomų rezultatų. Kai kurie veiksniai, kurie gali lemti tokį skirtumą arba prisidėti prie jo: konkurencija; papildomos nenumatytos aplinkybės, susijusios su intelektinės nuosavybės apsauga, reguliavimo klausimais ir visuomenės pritarimu biotechnologijos gaminiams; tyrimų ir plėtros sėkmė; teisminiai ginčai; su užsienio operacijomis susijusi plėtra; pirkimai; prekių kainos; gamybą veikiantis reglamentavimas; atsargų lygiai; bendrovės gebėjimas gauti finansavimą ir mokėjimus už parduodamus gaminius; orai, gamtinės katastrofos ir nelaimės; bei kitokia rizika ir veiksniai, išsamiai aprašyti bendrovės naujausioje periodinėje ataskaitoje, pateiktoje Vertybinių popierių ir biržos komisijai. Nederėtų be pagrindo pasikliauti tokiais prognoziniais pareiškimais, nes jie aktualūs tik jų paskelbimo svetainėje datą. „Monsanto“ atsisako dabartinio ketinimo arba įsipareigojimo atnaujinti prognozinius pareiškimus ar informaciją apie veiksnius, galinčius paveikti faktinius rezultatus.

Reklama, kuri gali būti rodoma svetainėje

Jei svetainėje atsiranda ne „Monsanto“ teikiama gaminio ar paslaugos reklama, „Monsanto“ nepatvirtina ir neteikia garantijos tokiam gaminiui ar paslaugai ir nebus jūsų ir trečiųjų šalių gaminių ar paslaugų teikėjų sandorio šalis bei nekontroliuos tokio sandorio. Įsigydami gaminį ar paslaugą bet kokioje terpėje ar aplinkoje, turite patys savarankiškai priimti sprendimą ir būti apdairūs.

Kada lankytojai gali skelbti „Monsanto“ svetainėje

Jei ši svetainė leidžia skelbti arba įkelti komentarus ar bet kokį kitą turinį svetainėje, tuomet jūsų naudojimuisi taikomos šios papildomos sąlygos ir jūs su jomis sutinkate.

Jūs suprantate, kad už visą informaciją, turinį, tekstą, duomenis, pranešimus ar kitą medžiagą, paskelbtą svetainėje arba privačiai persiųstą (toliau – medžiaga), atsako asmuo, iš kurio kilo medžiaga. Esate atsakingi už visą medžiagą, kurią skelbiate, persiunčiate ar kitaip pateikiate svetainėje ar kitiems asmenims. Pripažįstate ir sutinkate, kad privalote įvertinti ir prisiimti visą riziką, susijusią su bet kokios medžiagos naudojimu, įskaitant pasikliovimą medžiagos tikslumu ir išsamumu.

„Monsanto“ nekontroliuoja šios medžiagos ir todėl negarantuoja medžiagos tikslumo, vientisumo ar kokybės. „Monsanto“ nebus niekaip atsakinga už medžiagą, įskaitant, be apribojimų, klaidas ar praleidimus medžiagoje, arba už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus naudojant bet kokią paskelbtą, persiųstą ar kitaip svetainėje pateiktą medžiagą.

Kadangi „Monsanto“ neperžiūri ir negali peržiūrėti kiekvieno susirašinėjimo ar informacijos, kurią jūs ar kiti asmenys skelbiate ar persiunčiate į svetainę arba kitiems asmenims, ir neatsako už šių pranešimų turinį, „Monsanto“ pasilieka teisę ištrinti, perkelti ar redaguoti medžiagą, kurią vien tik savo nuožiūra laiko neatitinkančia tinkamo rodyti svetainėje turinio, užgaulia, šmeižiančia, nepadoria, pažeidžiančia autorių teisių ar prekių ženklų teisės aktus ar kitaip nepriimtina.

Sutinkate nenaudoti medžiagos, norėdami:

 • įkelti, platinti ar kitaip skelbti bet kokią melagingą, šmeižiančią, nepadorią, kupiną neapykantos, pornografinę, užgaulią, neteisėtą, grasinančią ar kitaip smerktiną medžiagą;
 • įkelti arba platinti bet kokius failus, kuriuose yra virusų, kirminų, sugadintų failų ar kitos panašios programinės įrangos ar programų, galinčių sutrikdyti kito asmens kompiuterio veikimą ar sugadinti kito asmens nuosavybę;
 • priekabiauti, persekioti, grasinti ar kitaip pažeisti kitų asmenų juridines teises (įskaitant teisę į privatumą ir teisę į viešumą);
 • persiųsti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokią medžiagą, kurios neturite teisės viešinti pagal teisės aktus arba kitus sutartinius ar patikėjimo santykius;
 • skelbti medžiagą, pažeidžiančią kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises (įskaitant, be apribojimų, autorių teises, komercinės paslapties, prekių ženklų ar kitas nuosavybės teises);
 • tyčia arba netyčia pažeisti bet kokius taikytinus vietos, valstijos, nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus, įskaitant, be apribojimų, JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijos paskelbtas taisykles;
 • persiųsti ar kitaip padaryti prieinamą neprašytą ar nesankcionuotą reklamą, reklaminę medžiagą ar bet kokias kitas siūlymo pirkti formas; ir
 • platinti ar kitaip skelbti bet kokią medžiagą, kurioje būtų lėšų rinkimo siūlymų, reklamos arba prekių ar paslaugų siūlymų.

Pripažįstate ir sutinkate, kad „Monsanto“ gali atskleisti bet kokią medžiagą ir bet kokios medžiagos šaltinį ar savininką, jei tai privaloma pagal teisės aktus arba teisminę tvarką, siekdama užtikrinti šių sąlygų nuostatų vykdymą arba apsaugoti „Monsanto“, jos klientų ir (arba) svetainės lankytojų teises.

„Monsanto“ teisės į medžiagą, pateiktą svetainei

Jei kitaip nenurodėte, bet kokia medžiaga, kurią persiunčiate ar kitu būdu padarote prieinamą šioje svetainėje, turi atitikti šias sąlygas ir nėra konfidenciali arba priklausanti pagal nuosavybės teisę. Pateikdami medžiagą šioje svetainėje, pareiškiate, kad ji jums priklauso arba jūs į ją turite nesuvaržytas, perleidžiamas teises bei leidimus, įskaitant, be apribojimų, teisę viešinti ir teises atskleisti asmenį identifikuojančią informaciją, ir jūs automatiškai suteikiate „Monsanto“ ir jos susijusioms įmonėms pasaulinę, autorinio honoraro nereikalaujančią, neriboto galiojimo, neatšaukiamą, neišimtinę teisę ir licenciją gaminti, parduoti, naudoti, atgaminti, publikuoti, kurti išvestinius darbus, rodyti, platinti, importuoti ir persiųsti tokią medžiagą ir gaminius, apimančius tokią medžiagą (visiškai arba iš dalies), naudojant bet kokią formą, laikmeną ar technologiją, žinomą dabar arba sukurtą vėliau, visam intelektinės nuosavybės teisių, kurios gali egzistuoti į tokią medžiagą, galiojimo laikotarpiui, bet kokiu tikslu ir siejant su tuo skelbti savininko pavadinimą (vardą, pavardę) arba naudoti medžiagą bet kokiu teisėtu tikslu, įskaitant, be apribojimų, teisę sublicencijuoti medžiagą trečiosioms šalims jų teisėtam naudojimui ir tikslams. Jei jūsų medžiagoje yra nuotraukų arba skaitmeninių vaizdų ar vaizdo kamerų įrašų, kuriose matomas vaikas, nepasiekęs pilnametystės pagal savo gyvenamosios vietos tvarką, jūs pareiškiate, kad turite raštišką vaiko tėvų ar globėjo leidimą teikti nuotrauką, skaitmeninį vaizdą ar vaizdo įrašą. Garantuojate, kad turite teises suteikti šiose sąlygose aprašytas licencijas. Jei taikoma pagal esamus teisės aktus, jūs atsisakote moralinių teisių, kurias jūs arba jūsų licencijos išdavėjas turite į medžiagą.

Pretenzijų dėl autorių teisių pažeidimo teikimo tvarka

Pranešimai apie tariamą autorių teisių pažeidimą turi būti siunčiami svetainės paskirtam įgaliotiniui. Į PAKLAUSIMUS, KURIE BUS NEAKTUALŪS ARBA NEATITIKS TOLESNĖS TVARKOS, NEBUS ATSAKYTA. „Monsanto“ gerbia kitų asmenų intelektinę nuosavybę ir to paties prašome savo lankytojų. „Monsanto“ apdoros ir ištirs pranešimus apie tariamus pažeidimus ir imsis atitinkamų veiksmų pagal taikytinus intelektinės nuosavybės teisės aktus. Gavusi bet kokį pranešimą, „Monsanto“ imsis veiksmų, kad pašalintų arba panaikintų prieigą prie bet kokios medžiagos, kuri, kaip nustatyta, pažeidžia teises arba kurios teisės pažeidžiamos, ir imsis veiksmų, kad pašalintų arba panaikintų prieigą prie nuorodos ar saito į medžiagą arba veiklą, kuri, kaip nustatyta, yra pažeidžianti teises.

Jeigu manote, kad jūsų darbas buvo nukopijuotas autoriaus teises pažeidžiančiu būdu, prašome suteikti „Monsanto“ šią informaciją. Atkreipkite dėmesį, jog siekiant, kad pranešimas būtų veiksmingas, būtina įtraukti VISĄ tolesnę informaciją:

1. Fizinis arba elektroninis asmens, įgalioto veikti tariamai pažeistos išskirtinės autoriaus teisės savininko vardu, parašas;

2. Autoriaus teisių saugomo darbo, kurio autoriaus teisė, kaip teigiate, buvo pažeista, aprašymas;

3. Vietos svetainėje, kurioje yra medžiaga, jūsų teigimu, pažeidžianti autoriaus teises, aprašymas ir, jei įmanoma, IP adresas;

4. Jūsų adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas bei kita informacija, pakankama, kad „Monsanto“ galėtų su jumis susisiekti;

5. Jūsų pareiškimas, kad sąžiningai manote, kad ginčytino naudojimo neleidžia autoriaus teisių turėtojas, jo įgaliotinis arba teisės aktai;

6. Jūsų pareiškimas, kad pirmesnė jūsų pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad jūs esate autoriaus teisės turėtojas arba įgaliotas veikti tariamai pažeistos išskirtinės autoriaus teisės savininko vardu, priešingu atveju jums gali būti skirta nuobauda dėl melagingos informacijos pateikimo.

Pranešimai apie tariamą autoriaus teisės pažeidimą turi būti pateikiami:

Paštu:

Monsanto Company Law Team
Attention: Trademark Counsel
800 North Lindbergh Blvd.
St. Louis, MO 63167
USA
El. paštu:
webguru@monsanto.com

Atleidimas

VISI MŪSŲ SVETAINIŲ NAUDOTOJAI PRIPAŽĮSTA IR SUTINKA, KAD „MONSANTO“ KAIP ŠALIS, KURIAI GARANTUOJAMAS ŽALOS ATLYGINIMAS, YRA ATLEIDŽIAMA NUO BET KOKIOS IR VISOS ATSAKOMYBĖS DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJŲ, PATEIKTŲ SIEJANT SU SVETAINĖMIS, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, MIRTĮ DĖL NETEISĖTŲ VEIKSMŲ IR ASMENŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ, PINIGINIUS NUOSTOLIUS, ASMENINES IR BYLOS NAGRINĖJIMO TEISME IŠLAIDAS, MOKESČIUS TEISININKUI, ŽALĄ MATERIALIAM TURTUI AR REPUTACIJAI, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, ŠMEIŽTĄ, GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMĄ, TEISĘ Į VIEŠUMĄ IR KIŠIMĄSI Į PRIVATŲ GYVENIMĄ. „MONSANTO“ PASILIEKA TEISĘ Į VISAS LYGIAVERČIŲ IR PAGAL BENDRĄJĄ TEISĘ NUMATYTŲ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ FORMAS, SUSIJUSIAS SU SUKČIAVIMU AR NETEISĖTA VEIKLA SIEJANT SU MŪSŲ SVETAINIŲ NAUDOJIMU.

Nutraukimas

„Monsanto“ gali bet kada nepranešusi iš karto nutraukti šių sąlygų galiojimą, taip pat gali atitinkamai atsisakyti jums suteikti prieigą prie svetainių arba ją nutraukti, jei vien tik „Monsanto“ vertinimu nesilaikote bet kokių šių sąlygų nuostatų.

Teismo ir taikytinos teisės pasirinkimas

Šioms sąlygoms bus taikomi ir jos bus interpretuojamos pagal JAV Misūrio valstijos teisės aktus, išskyrus jos teisės kolizines normas. Visų ginčų atveju, kilusių arba susijusių su mūsų svetainėmis arba sąlygomis, turite kreiptis į išimtinę personalinę jurisdikciją ir valstijos bei federalinių teismų posėdžių vietą, esančią Sent Luiso apygardoje, Misūryje.

Pranešimai ir sutikimas dėl elektroninio susirašinėjimo

Sutinkate gauti iš mūsų elektroninius pranešimus. Bendrausime su jumis el. paštu arba skelbimais mūsų svetainėse. Sutinkate, kad visi jums elektroniniu būdu pateikiami susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti duomenys atitinka visus teisinius reikalavimus, tarsi toks susirašinėjimas vyktų raštu.

Kitų susitarimų draudimas

Sutikdami su šiomis sąlygomis, pareiškiate, kad esate bent jau pilnametis pagal savo gyvenamosios vietos ar geopolitinės jurisdikcijos tvarką. Šių sąlygų nuostatos yra visa sutartis tarp jūsų ir „Monsanto“ dėl svetainės naudojimo ir panaikina visus ankstesnius susitarimus, neįtrauktus į šias sąlygas. Šios sąlygos įsigalioja įsigaliojimo datą. Toliau naudodamiesi svetaine po įsigaliojimo datos sutinkate su šiomis sąlygomis

Įsigaliojimo data

Šios sąlygos paskutinį kartą peržiūrėtos 2013 m. spalio 15 d. ir nuo šios dienos jos taikomos jūsų prieigai prie svetainės, kol bus paskelbta vėlesnė redakcija