Warunki korzystania ze stron internetowych Monsanto

Witamy. Ta strona internetowa jest jedną z wielu prowadzonych przez Monsanto na całym świecie. Oferuje odwiedzającym informacje, produkty, usługi, treści i różne inne funkcje – niektóre przeznaczone dla określonych regionów świata lub dotyczące określonych linii produktów. Choć zawartość tych stron może być różna, między innymi z uwagi na region, niniejsze Warunki korzystania ze stron internetowych Monsanto (dalej po prostu: "warunki") mają generalnie zastosowanie do każdej.

W zakresie, w jakim którekolwiek warunki nie mogą mieć zastosowania w świetle prawa kraju, z którego strona jest przeglądana, warunki te uważa się za wykreślone z treści niniejszej umowy, a jej pozostała część pozostaje w mocy i wywiera skutki prawne. Przeglądanie tej strony z krajów – jeśli takie są - w których jej treści są nielegalne, jest ściśle zabronione i stanowi naruszenie niniejszych warunków.

Nie wszystkie produkty, programy i usługi, jakie mogą być opisane na stronie Monsanto, są dostępne we wszystkich krajach. W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z miejscowym przedstawicielem Monsanto działającym w Państwa obszarze, celem stwierdzenia, co jest dla Państwa dostępne. Osoby zamierzające używać produkt Monsanto opisany na niniejszej stronie internetowej mają obowiązek stosowania się do wskazówek zamieszczonych na etykiecie produktu oraz przestrzegania przepisów ustaw i aktów normatywnych niższego rzędu mających zastosowanie do tego produktu.

Do korzystania przez Pana / Panią z niniejszej strony mają zastosowanie niniejsze warunki oraz zawarte w niej licencje i zezwolenia. Te warunki stanowią umowę z Panem / Panią. Link do warunków jest zamieszczony i wyeksponowany na stronie startowej niniejszej strony internetowej; z warunkami można się zawsze zapoznawać.

Korzystanie przez Pana / Panią z niniejszej strony oznacza zgodę na związanie się każdym z zamieszczonych poniżej warunków oraz oświadczenie, że Pan / Pani je zrozumiał.

Jeśli nie przyjmuje Pan / Pani tych warunków, prosimy o niekorzystanie z Tej strony

Monsanto może zmienić te warunki w każdym czasie, zamieszczając na stronie warunki w nowym brzmieniu. Używając w dalszym ciągu strony, przyjmuje Pan / Pani warunki w takim zmienionym brzmieniu; należy zatem okresowo odwiedzać tę stronę celem stwierdzenia, jakimi warunkami jest Pan / Pani w danym czasie związany.

Gdyby dowolne postanowienie niniejszych warunków zostało uznane przez sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niekorzystające z ochrony prawnej, postanowienie to uważa się za wykreślone z niniejszych warunków, pozostałe zaś pozostają w pełni w mocy i wywierają skutki prawne. Niewykonanie lub brak dochodzenia przez Monsanto prawa określonego dowolnym postanowieniem niniejszych warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa.

Znaczenie niektórych użytych terminów
Poniżej zamieszczamy wykaz niektórych terminów użytych w treści niniejszych warunków.

 • Słowa "Pan / Pani" i "Państwo" oznaczają spółki lub inne podmioty gospodarcze oraz ich przedstawicieli, jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 • "Monsanto" oznacza Monsanto Company oraz każdą z jej spółek zależnych i filii.
 • "My" i inne zaimki osobowe użyte w pierwszej osobie oznaczają Monsanto.
 • Słowa "strona internetowa" oznaczają stronę startową i inne związane z nią strony, dostępne przez stronę startową bezpośrednio albo poprzez dodatkowe linki, nie oznaczają natomiast stron internetowych stron trzecich, które nie są prowadzone lub sponsorowane przez Monsanto.

Zgodność z prawem danego kraju
Monsanto działa ze swojej siedziby w St. Louis w stanie Missouri w USA. Ta strona może być jednak prowadzona ze światowej siedziby, z każdego z wielu oddziałów i filii Monsanto rozmieszczonych na całym świecie albo z komputera głównego strony trzeciej działającej na naszą rzecz.

Monsanto nie składa oświadczenia, że materiały zawarte na tej stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania we wszystkich miejscach na świecie, z których można ją przeglądać. Dostęp do tej strony z krajów, w których jej zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które postanawiają uzyskać dostęp z takich miejsc, czynią to ze swojej własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie prawa ich krajów.

Używanie przez Pana / Panią materiału z tej strony chronionego prawem autorskim
Prawa autorskie do całego materiału udostępnianego na tej stronie przez Monsanto należą do Monsanto albo do twórcy danego materiału. Monsanto udziela Państwu ograniczoną, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na używanie i wyświetlanie materiałów tylko na tej stronie, do osiągania w dobrej wierze celów związanych z Państwa interakcją z tą stroną. Licencja ta obejmuje prawo do wydrukowywania takich materiałów, tylko jednak do określonych przeznaczeń. Jeśli nie stwierdza się inaczej, nie może Pan / Pani w żaden sposób kopiować, wyświetlać, powielać, pobierać, rozsyłać, modyfikować, redagować, zmieniać lub uzupełniać materiałów, w tym środkami elektronicznymi, mechanicznymi, poprzez sporządzanie fotokopii, nagrywanie lub w inny sposób, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Monsanto lub właściciela praw autorskich. W razie naruszenie któregokolwiek z niniejszych warunków, licencja wygasa automatycznie i bez wypowiedzenia. Po wygaśnięciu licencji ma Pan / Pani obowiązek zniszczenia wszelkich pobranych lub wydrukowanych materiałów uzyskanych z tej strony internetowej.

Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do arkuszy danych bezpieczeństwa materiałów (MSDS) lub etykiet produktów, które mogą być udostępniane na stronie i które są przeznaczone do powielania i wykorzystywania.

Informacje poufne lub zastrzeżone
Monsanto dąży do szerokiego informowania społeczeństwa o swoich produktach i usługach. W związku z tym, nie jest zamiarem Monsanto zrzekanie się jakichkolwiek praw własności intelektualnej, jakie mogą jej przysługiwać w odniesieniu do informacji zawartych na tej stronie internetowej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Monsanto stosuje zasady i procedury, których celem jest zapobieganie ujawnianiu na tej stronie informacji, które Monsanto uważa za poufne lub zastrzeżone informacje dotyczące tajemnic handlowych. W wypadku jednak uzyskania przez Pana / Panią na tej stronie, w dowolnym czasie, poufnych lub zastrzeżonych informacji dotyczących tajemnic handlowych, które mogły zostać nieumyślnie ujawnione przez Monsanto, zobowiązuje się Pan / Pani, że ich nie wykorzysta, ani nikomu nie ujawni, oraz że zniszczy Pan / Pani wszelkie kopie takich informacji, w dowolnej formie, jakie znalazły się w Pana / Pani posiadaniu.

Nazwy i hasła użytkownika
Jeśli na tej stronie może Pan / Pani przyjąć nazwę użytkownika i hasło albo wykorzystywać przydzieloną nazwę użytkownika i hasło do uzyskiwania dostępu do funkcji na tej stronie:

 • zobowiązuje się Pan / Pani do korzystania z tej strony w wyłącznie dopuszczalnych celach;
 • rejestrując nazwę użytkownika, zobowiązuje się Pan / Pani do podania o sobie wyłącznie informacji dokładnych i zgodnych z prawdą oraz do tego, że nie podszyje się Pan / Pani pod inną osobę lub nie przyjmie fałszywej tożsamości;
 • zobowiązuje się Pan / Pani do niezwłocznego zawiadomienia nas o każdym wykorzystaniu bez upoważnienia Pana / Pani hasła, nazwy użytkownika lub strony, oraz o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. (Zawiadomienie należy wysłać poprzez sekcję tej strony "Skontaktuj się z nami");
 • zobowiązuje się Pan / Pani, że nie będzie się posługiwać nazwą użytkownika lub hasłem wspólnie z inną osobą;
 • przyjmuje Pan / Pani na siebie i ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie całego ryzyka wynikającego z korzystania ze strony przez Pana / Panią lub przez inną osobę posługującą się Pana / Pani nazwą użytkownika lub hasłem.

Monsanto zastrzega sobie prawo do modyfikowania albo zamknięcia tej strony, do modyfikowania albo zaprzestania zamieszczania dowolnej informacji albo innej treści zawartej na stronie, oraz do unieważnienia Pana / Pani hasła i nazwy użytkownika i uniemożliwienia Panu / Pani korzystania ze strony, z dowolnej przyczyny albo bez przyczyny, w każdym czasie, według naszego swobodnego uznania.

Transakcje
W odniesieniu do każdej strony internetowej Monsanto, która pozwala Państwu na składanie zamówień albo zawieranie w inny sposób transakcji z Monsanto, mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki takiej transakcji, a jeśli tak, to te dodatkowe warunki są zamieszczone na stronach internetowych umożliwiających Państwu zawieranie takich transakcji.

Rząd USA i inne rządy regulują import i eksport produktów i informacji. Zobowiązuje się Pan / Pani, że w zakresie, w jakim takie przepisy prawa mają zastosowanie do Pana / Pani lub do transakcji, która ma zostać zawarta z Monsanto, będzie Pan / Pani przestrzegać przepisów ustaw i aktów normatywnych niższego rzędu dotyczących takiego importu i eksportu oraz że nie dokona Pan / Pani importu, eksportu lub reeksportu produktów lub usług kupionych albo sprzedanych poprzez tę stronę do krajów lub osób zabronionych przepisami mających zastosowanie ustaw o kontroli importu i eksportu.

Zawierając poprzez tę stronę transakcję z Monsanto, oświadcza Pan / Pani, że nie znajduje się Pan / Pani w kraju, w którym taki import / eksport jest zabroniony oraz że nie jest Pan / Pani osobą lub podmiotem objętym takim zakazem eksportowym. Ponosi Pan / Pani odpowiedzialność za przestrzeganie prawa Pana / Pani kraju w zakresie, w jakim dotyczy ono importu, eksportu i reeksportu.

Znaki towarowe
Znaki towarowe, znaki usług i logogramy ("znaki towarowe") używane i wyświetlane na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami Monsanto i innych podmiotów. Jeśli na tej stronie nie stwierdza się inaczej, nic w niniejszej stronie nie może być interpretowane tak, by przyznawało, czy to implicite, czy wskutek działania przeszkody w potwierdzeniu prawa, czy w inny sposób, licencję lub prawo do używania dowolnego znaku towarowego wyświetlonego na stronie internetowej, bez pisemnego zezwolenia właściciela znaku towarowego. Jeśli na tej stronie nie stwierdza się wyraźnie inaczej, nazwa Monsanto Company i logogram Monsanto nie może być wykorzystywany w żaden sposób, w tym w reklamach lub ogłoszeniach związanych z dystrybucją materiałów na tej stronie, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia Monsanto.

Pana / Pani prywatność
W zakresie, w jakim na niniejszej stronie są zbierane Pana / Pani dane osobowe, z danych tych korzystamy zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Monsanto, z którymi można się zapoznać pod adresem: http://www.monsanto.com/privacy-policy/polish.

Łączenie się z tą stroną i z tej strony
Każdy łączący się ze stroną ma obowiązek przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa. Strona, z której następuje połączenie ze stroną Monsanto:
(a) może połączyć z treścią tej strony, nie może jej jednak powielać;
(b) nie może wytworzyć środowiska przeglądarki lub granicznego wokół tej strony;
(c) nie może sugerować, że Monsanto popiera ją lub jej produkty;
(d) nie może przedstawiać niezgodnie z prawdą swojej relacji z Monsanto;
(e) nie może przedstawiać nieprawdziwych informacji o produktach lub usługach Monsanto;
(f) nie może wykorzystywać znaków towarowych Monsanto bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody; oraz
(g) nie może zawierać treści możliwych do odebrania jako odrażające, obraźliwe lub kontrowersyjne oraz powinna zawierać wyłącznie treści stosowne dla osób w każdym wieku. Monsanto nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych należących do innych stron (nie do Monsanto), połączonych z niniejszą stroną oraz nie odpowiada za jakiekolwiek zmiany lub uaktualnienia takich stron należących do stron trzecich. Monsanto udostępnia Państwu te połączenia tylko jako udogodnienie, a zamieszczenie dowolnego linku nie oznacza przyjęcia przez Monsanto odpowiedzialności za stronę, do której on prowadzi.

Wyłączenie gwarancji
Materiały na tej stronie są udostępniane "takie, jakie są", bez żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnych czy domniemywanych.
W najpełniejszym zakresie dopuszczonym przepisami mającego zastosowanie prawa, Monsanto wyłącza, w odniesieniu do tej strony i zawartych w niej materiałów, wszelkie gwarancje, wyraŹne i domniemywane, w tym domniemywane gwarancje wartości handlowej, nadawania się do określonego celu oraz nienaruszania praw.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że ta strona może zawierać informacje dotyczące naszej działalności i naszych przewidywań na przyszłość; Że informacje są aktualne w chwili ich zamieszczenia; Monsanto nie zobowiązuje się jednak do uaktualniania lub zmieniania informacji po pojawieniu się informacji nowych lub po zajściu innych zdarzeń. Ponadto, chociaż informacje na tej stronie są przedstawiane w dobrej wierze i uważa się je za prawidłowe, Monsanto nie składa oświadczenia i nie udziela gwarancji kompletności i dokładności ani informacji, ani innych stron połączonych z niniejszą.

Pewne treści na tej stronie stanowią własność stron trzecich i zostały zamieszczone za ich zgodą. Opinie wyrażone przez strony trzecie nie muszą być opiniami Monsanto Company.

Powyższe wyłączenie gwarancji nie ma zastosowania do gwarancji produktów zamieszczonych na etykietach produktów, jakie mogą być ukazywane na tej stronie. W wypadku takich produktów, gwarancja, jeśli jest udzielona, opisana na etykiecie produktu, określa odpowiedzialność Monsanto za taki produkt.

Ograniczenia odpowiedzialności Monsanto
W żadnych okolicznościach, w tym na podstawie odpowiedzialności za niedbalstwo, Monsanto nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub następcze, w tym za utratę danych lub zysku, powstałe na tej stronie albo wskutek korzystania albo niemożności wykorzystania materiałów zawartych na tej stronie, nawet jeśli Monsanto lub upoważniony przedstawiciel Monsanto został poinformowany o możliwości powstania takich szkód.

Jeśli korzystanie przez Państwa z tej strony spowodowało konieczność obsługi, naprawy lub korekty sprzętu lub danych, ponosicie Państwo wszystkie tego koszty. W niektórych stanach lub państwach nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne i następcze, a zatem powyższe wyłączenie odpowiedzialności może nie mieć do Państwa zastosowania.

Pana / Pani obowiązki odszkodowawcze
Zobowiązuje się Pan / Pani bronić, wypłacić ewentualnie odszkodowanie i chronić Monsanto, jej filie oraz ich odpowiednich członków zarządu, osoby funkcyjne, pracowników i przedstawicieli przed koniecznością wypłacenia odszkodowań, roszczeniami i kosztami, w tym kosztami wynagrodzeń zastępców prawnych, powstałymi w następstwie korzystania przez Państwa z tej strony albo nieprawidłowego użycia informacji zaczerpniętych z tej strony albo wskutek przekazania informacji, danych, materiałów lub treści na tę stronę.

Włączenie odpowiedzialności za stwierdzenia dotyczące przyszłości
Pewne stwierdzenia zamieszczane na tej stronie dotyczą przyszłości. Są to na przykład stwierdzenia o przewidywanych wynikach finansowych spółki, o obecnym i przyszłym działaniu produktów, o zatwierdzeniach przez organy regulacyjne, o planach działalności i planach finansowych oraz o faktach innych niż te, które miały już miejsce. Te stwierdzenia opierają się na obecnych prognozach i na dostępnych obecnie informacjach. Ponieważ jednak na takie przyszłe zdarzenia wywierają wpływ czynniki wiążące się z ryzykiem i niepewnością, rzeczywiste działanie i wyniki spółki mogą w istotny sposób odbiegać od opisanych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Wśród czynników, które mogą spowodować albo przyczynić się do powstania takich rozbieżności, można wymienić między innymi: konkurencję; ewentualności związane z ochroną praw własności intelektualnej, z kwestiami regulacyjnymi i ze społeczną akceptacją produktów biotechnologicznych; wyniki prac badawczo-rozwojowych; spory sądowe; zdarzenia związane z operacjami zagranicznymi; nabycia; ceny towarów; przepisy wpływające na produkcję; poziomy zapasów; zdolność spółki do uzyskania finansowania i do ściągania należności za sprzedawane produkty i usługi; pogodę, klęski naturalne i wypadki; oraz inne rodzaje ryzyka i czynniki wyszczególnione w najnowszym okresowym sprawozdaniu złożonym przez spółkę Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy. Na stwierdzeniach dotyczących przyszłości nie można się nadmiernie opierać, gdyż są one aktualne tylko według stanu na dzień zamieszczenia na tej stronie internetowej. Monsanto nie zobowiązuje się do uaktualniania prognoz lub opisów czynników mogących wywierać wpływ na faktycznie osiągane wyniki.

Ogłoszenia, jakie mogą się pojawiać na stronie internetowej
Jeśli na tej stronie internetowej pojawia się ogłoszenie dotyczące produktu albo usługi świadczonej przez podmiot inny, niż Monsanto, Monsanto nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na taki produkt albo usługę oraz nie jest stroną i nie nadzoruje w żaden sposób transakcji zawieranych przez Pana / Panią z dostarczycielem produktów lub usług będącym stroną trzecią. Podobnie jak w wypadku kupna produktu lub usługi każdą inną drogą lub w każdym innym środowisku, powinien Pan / Pani kierować się swoim najlepszym osądem i zachować stosowną ostrożność.

Kiedy odwiedzający mogą zamieszczać swoje uwagi na stronie Monsanto
Jeśli na tej stronie możecie Państwo zamieszczać lub wysyłać na nią uwagi albo inne treści, do korzystania przez Państwa ze strony mają zastosowanie dodatkowe warunki i jesteście Państwo związani tymi warunkami.

Rozumie Pan / Pani, że za wszystkie informacje, treści, teksty, dane, wiadomości i inne materiały, czy to zamieszczone na stronie, czy prywatnie wysłane ("materiał") odpowiedzialność ponosi osoba, od której pochodzi materiał. Jest Pan / Pani odpowiedzialny za wszystkie materiały zamieszczone, przekazane albo w inny sposób udostępnione na stronie innym osobom. Przyznaje Pan / Pani i wyraża zgodę na to, że ma Pan / Pani obowiązek dokonania oceny i ponosi całe ryzyko związane z wykorzystaniem każdego materiału, w tym z opieraniem się na dokładności lub kompletności materiału.

Monsanto nie kontroluje takich materiałów i dlatego nie gwarantuje ich dokładności, integralności i jakości. Monsanto nie odpowiada w żaden sposób za żaden materiał, w tym za zawarte w nim błędy lub pominięcia, jak również za jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione w wyniku korzystania z materiału zamieszczonego, wysłanego albo w inny sposób udostępnionego na stronie.

Chociaż Monsanto nie bada i nie może zbadać każdego komunikatu lub informacji zamieszczonej lub przekazanej przez Państwa albo inne osoby na stronę i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich komunikatów, Monsanto zastrzega sobie prawo do skasowania, przeniesienia albo zredagowania każdego materiału, który, działając według swojego swobodnego uznania, uważa za obelżywy, zniesławiający, obsceniczny, naruszający prawo autorskie lub prawo o znakach towarowych albo za niemożliwy do przyjęcia z innych przyczyn.

Zobowiązuje się Pan / Pani do korzystania ze strony internetowej w sposób prawidłowy oraz zobowiązuje, że korzystając z tej strony nie będzie Pan / Pani:

 • wysyłać, rozpowszechniać, ani w inny sposób publikować żadnych materiałów zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, nasyconych nienawiścią, pornograficznych, obelżywych, nielegalnych, zawierających groźby albo wzbudzających inne zastrzeżenia;
 • wysyłać lub rozpowszechniać plików zawierających wirusy, robaki, plików uszkodzonych oraz podobnych plików lub programów mogących zakłócić działanie komputera innej osoby lub zniszczyć mienie innej osoby;
 • nękać, prześladować, grozić albo w inny sposób naruszać prawa innych osób (w tym prawo do prywatności i prawo do reklamy);
 • przekazywać, ani udostępniać w inny sposób jakichkolwiek materiałów, do których udostępniania nie jest Pan / Pani uprawniony z uwagi na przepis ustawy, postanowienie umowy lub na stosunek powierniczy;
 • zamieszczać materiałów naruszających prawa własności intelektualnej innych osób (w tym prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe albo inne prawa własności intelektualnej);
 • umyślnie albo nieumyślnie naruszać prawa miejscowego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym przepisów ogłaszanych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy;
 • przekazywać albo udostępniać w inny sposób niezamówionych lub bezprawnych reklam, materiałów promocyjnych lub innych form oferowania usług lub towarów; oraz
 • rozpowszechniać albo publikować w inny sposób materiałów zawierających zachętę do wpłacania funduszy, reklamy lub zachęty do nabywania towarów lub usług.

Potwierdza Pan / Pani i wyraża zgodę na to, że Monsanto może ujawnić każdy materiał oraz źródło i właściciela każdego materiału, jeśli jest to wymagane przepisem ustawy lub decyzją opartą na takim przepisie, dochodzić przestrzegania niniejszych warunków lub chronić prawa Monsanto, jej klientów i osób odwiedzających jej stronę internetową.

Prawa Monsanto do materiałów przekazanych na stronę
Jeśli nie zastrzega Pan / Pani inaczej, każdy materiał przekazany albo w inny sposób udostępniony przez Pana / Panią na tej stronie powinien być zgodny z niniejszymi warunkami i nie jest poufny lub zastrzeżony. Udziela Pan / Pani automatycznie, albo gwarantuje, że właściciel materiału udzielił Monsanto i jej filiom ogólnoświatową, bez opłat licencyjnych, wieczystą, nieodwołalną i niewyłączną licencję i prawo do sporządzania, sprzedawania, używania, powielania, publikowania, stwarzania dzieł pochodnych, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania, sprowadzania i przekazywania takiego materiału i produktów zawierających taki materiał (w całości albo części), w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub dowolną technologią, znaną obecnie albo opracowaną w przyszłości, na pełny okres wszelkich praw własności intelektualnej, jakie mogą istnieć w odniesieniu do takiego materiału, w dowolnym celu, oraz do opublikowania w związku z tym nazwy / nazwiska właściciela. Gwarantuje Pan / Pani, że ma Pan / Pani prawa niezbędne do udzielenia licencji opisanej w tej części niniejszych warunków.

Procedura dochodzenia roszczeń o naruszenie praw autorskich
Zgodnie z treścią tytułu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, ust. 512 lit. c) pkt 2, zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw autorskich należy wysyłać do wyznaczonego dla tej strony internetowej agenta. Nie udziela się odpowiedzi na pytania nieistotne w kontekście opisanej poniżej procedury lub z nią niezgodne. Monsanto przestrzega prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy odwiedzających naszą stronę o to samo. Monsanto przetwarza i bada zawiadomienia o podejrzeniach naruszenia praw oraz podejmuje stosowne działania na podstawie przepisów ustawy o prawach autorskich w epoce cyfrowej ("DMCA") i innych mających zastosowanie ustaw o prawach własności intelektualnej. Po otrzymaniu zawiadomienia zgodnego z przepisami DMCA, Monsanto usuwa albo uniemożliwia dostęp do materiału uznanego za naruszający prawa albo za będący przedmiotem naruszania praw, jak również działa w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do każdego odesłania lub linku do materiału albo działania uznanego za naruszające prawa.

Jeśli podejrzewa Pan / Pani, że Pana / Pani utwór został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o udzielenie Monsanto wymienionych poniżej informacji. Informujemy, że warunkiem skuteczności zawiadomienia jest uwzględnienie WSZYSTKICH wymienionych poniżej elementów.

 1. Własnoręczny albo elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa autorskiego, którego naruszenie się podejrzewa.
 2. Opis chronionego prawem autorskim utworu, co do którego podejrzewa się naruszenie praw.
 3. Opis i, jeśli jest to możliwe, adres IP, pod którym materiał, co do którego podejrzewa się naruszenie praw, znajduje się na stronie internetowej.
 4. Pana / Pani adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz wszystkie inne informacje racjonalnie umożliwiające Monsanto skontaktowanie się z Panem / Panią.
 5. Pana / Pani oświadczenie, że uważa Pan / Pani w dobrej wierze, że zakwestionowane wykorzystanie nie jest objęte upoważnieniem właściciela praw autorskich lub jego agenta albo upoważnieniem ustawowym.
 6. Pana / Pani oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w Pana / Pani zawiadomieniu są dokładne oraz że jest Pan / Pani właścicielem praw autorskich albo osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego naruszenie się podejrzewa.

Zawiadomienia o podejrzeniach naruszenia praw autorskich należy kierować do:

pocztą:

Monsanto Company Law Team
Attention: Barbara Bunning-Stevens
800 North Lindbergh Blvd. E2NA
St. Louis, MO 63167

faksem:

(314) 694-9009

e-mailem:

barbara.a.bunning-stevens@monsanto.com

Data wejścia w życie
Niniejsze warunki zostały ostatnio zmienione 2 czerwca 2006 r. i mają zastosowanie do Państwa dostępu do tej strony internetowej od tego dnia, do czasu zamieszczenia późniejszej wersji.

Na całym świecie
[w języku polskim:] Początek formularza; Dół formularza