Podmienky používania internetových stránok spoločnosti Monsanto

Vitajte! Táto webová stránka je jednou z mnohých, ktoré spoločnosť Monsanto ponúka po celom svete a prostredníctvom ktorých poskytuje návštevníkom informácie, produkty, služby, Obsah (definované nižšie) a rôzne iné funkcie, pričom niektoré z nich môžu byť určené len pre konkrétny región či špecifickú radu výrobkov. Aj keď sa Obsah jednotlivých stránok resp. stránok pre jednotlivé regióny môže líšiť, tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“) platia všeobecne pre všetky stránky.

Používanie stránky podlieha týmto podmienkam ako aj tu uvedeným licenciám a povoleniam. Spomenuté podmienky predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi vami a spoločnosťou Monsanto. Odkaz na podmienky bude uvedený na domovskej stránke týchto webových stránok a bude vám nepretržite k dispozícii.

POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SA ZAVÄZUJETE DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE PODMIENKY A ZÁROVEŇ POTVRDZUJETE, ŽE STE VŠETKÝM UVEDENÝM PODMIENKAM POROZUMELI.

AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO STRÁNKU.

Spoločnosť Monsanto môže tieto podmienky kedykoľvek revidovať a umiestniť tu aktualizované podmienky. Ďalším používaním tejto stránky súhlasíte, že ste viazaný/á aj prípadnou takouto revíziou a preto by ste mali túto stránku pravidelne navštevovať, za účelom zistenia aktuálneho znenia podmienok, ktorými ste viazaný/á.

Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok nie je podľa miestneho právneho poriadku krajiny, z ktorej je daná stránka prezeraná, právne účinné, príslušné ustanovenie sa považuje za oddeliteľné od tejto zmluvy, pričom jej ostatné ustanovenia zostávajú platné a účinné. Prípadné neuplatnenie práva alebo nevymáhanie dodržania niektorého ustanovenia týchto podmienok spoločnosťou Monsanto nebude predstavovať vzdanie sa príslušného práva alebo nároku na plnenie príslušného ustanovenia. Prezeranie takejto webovej stránky z krajiny, v ktorej sa jej Obsah považuje za nelegálny, je prísne zakázané a predstavuje porušenie Podmienok. Ak sa rozhodnete pre prístup na tieto stránky z týchto miest, robíte tak z vlastnej iniciatívy a na vlastné riziko. Vy sám ste zodpovedný za dodržiavanie platných miestnych zákonov.

Nie všetky produkty, programy a služby, ktoré sú prípadne na stránke spoločnosti Monsanto popísané, sú dostupné vo všetkých krajinách.  V prípade pochybností sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Monsanto vo svojom regióne, ktorý vám poskytne presnú informáciu o dostupnosti. Osoby, ktoré majú v úmysle používať produkt spoločnosti popísaný na tejto stránke, musia postupovať podľa pokynov uvedených na etikete a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa daného produktu.   

Výklad niektorých pojmov

Nižšie je uvedený výklad, pre objasnenie významu niektorých pojmov použitých v podmienkach.

 • Slová  „vy“ a „vaše“ [a ich príslušné tvary] sa vzťahujú na spoločnosti alebo iné podnikateľské subjekty a ich zástupcov, prípadne fyzické osoby používajúce túto stránku na vlastné podnikateľské účely.
 • Termín „spoločnosť Monsanto“ označuje samotnú spoločnosť Monsanto ako jej jednotlivé dcérske a pridružené spoločnosti.
 • Slová „my“ a „naše“ a ostatné zámená v prvej osobe sa vzťahujú na spoločnosť Monsanto.
 • Termín „stránka“ znamená domovskú stránku ako aj všetky súvisiace stránky prístupné z domovskej stránky, či už priamo alebo prostredníctvom ďalších prepojení, ale neznamená žiadne webové stránky tretích osôb, ktoré nie sú spravované spoločnosťou Monsanto.

Dodržiavanie miestnych zákonov 

Spoločnosť Monsanto prevádzkuje svoju činnosť zo svetovej centrály v St. Louis, Missouri, USA. Táto stránka môže byť prevádzkovaná buď zo svetovej centrály, ako aj niektorou z mnohých divízií a pridružených pobočiek spoločnosti Monsanto, ktoré majú sídla po celom svete, prípade môže jej hosting v našom mene zabezpečovať  tretia osoba.

Spoločnosť Monsanto nedáva žiadne prehlásenie v zmysle, že materiály uvedené na tejto stránke sú vhodné alebo dostupné po celom svete, odkiaľ môžu byť prezerané.

Ochranné známky 

Ochranné známky, obchodné názvy, obchodné úpravy, servisné známky a logá („ochranné známky“) používané alebo zobrazené na tejto stránke sú registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami spoločnosti Monsanto a iných subjektov. Pokiaľ nie je na tejto stránke uvedené inak, nič z toho, čo sa na tejto stránke nachádza, nemá byť chápané ako udelenie – či už na základe predpokladu, právnej prekážky alebo iným spôsobom - akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky zobrazenej na tejto stránke bez písomného súhlasu Monsanto alebo akejkoľvek tretej strany ktorá môže vlastniť ochrannú známku. Pokiaľ nie je na stránke výslovne uvedené inak, názov spoločnosti Monsanto ani jej logo sa nesmú žiadnym spôsobom používať, a to ani na reklamné účely súvisiace so šírením materiálov uvedených na stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Monsanto.

Vaše používanie materiálov chránených autorským právom na tejto stránke 

Text, ochranné známky, logá, obrázky, grafika, fotografie, video súbory, funkčnosť aplikácií alebo iné digitálne médiá a ich usporiadanie na týchto stránkach ("Obsah") sú predmetom patentu, autorského práva, ochrannej známky a ďalšej ochrany duševného vlastníctva. Autorské práva na usporiadanie a alebo komponenty všetkých materiálov umiestnených na tejto stránke spoločnosťou Monsanto, vrátane a nie výlučne celkový Obsah stránky má spoločnosť Monsanto alebo pôvodný autor materiálu. Spoločnosť Monsanto vám poskytuje obmedzenú, nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie a zobrazovanie materiálov na tejto stránke len pre nekomerčné účely v dobrej viere, súvisiace s vašou interakciou s touto stránkou. Súčasťou licencie je aj právo tlačiť takéto materiály, ale len pre stanovený nekomerčný účel použitia. Pokiaľ nie je uvedené inak, nemáte žiadne právo tieto materiály akýmkoľvek spôsobom kopírovať, zobrazovať, reprodukovať, sťahovať, šíriť, upravovať, editovať, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať, dekompilovať akýkoľvek kód, skript alebo softvér, ktorý tvorí Stránku, pozmeňovať ani vylepšovať, a to ani v elektronickej či mechanickej forme, kopírovaním, zaznamenávaním či inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Monsanto alebo vlastníka autorského práva. V prípade, že tieto podmienky porušíte, táto licencia okamžite a bez ďalšieho upozornenia stratí platnosť. Po skončení jej platnosti musíte akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály získané z tejto stránky okamžite zničiť. Monsanto si vyhradzuje všetky ostatné práva, ktoré nie sú výslovne udelené touto licenciou.

Predchádzajúce obmedzenie sa nevzťahuje na karty bezpečnostných údajov („MSDS“) ani na etikety výrobkov, ktoré sú prípadne na stránke k dispozícii a sú určené na reprodukovanie a používanie.

 

 

Dôverné a interné informácie 

 

Spoločnosť Monsanto sa usiluje poskytovať širokej verejnosti prístup k informáciám o svojich produktoch a službách. Pri tejto snahe sa však spoločnosť Monsanto nevzdáva akýchkoľvek svojich práv duševného vlastníctva. Vrátane a nie výlučne obchodných tajomstiev, prípadne ktoré má Monsanto uvedené k informáciám na tejto Stránke podľa príslušných zákonov. Spoločnosť  Monsanto má vypracované zásady a postupy, ktorých cieľom je zabrániť zverejneniu takých informácií na tejto webovej stránke, ktoré spoločnosť  Monsanto považuje za dôverné a interné informácie tvoriace jej obchodné tajomstvo. Ak však kedykoľvek z tejto Stránky získate dôverné alebo interné informácie tvoriace obchodné tajomstvo, ktoré spoločnosť Monsanto zverejnila nedopatrením, zaväzujete sa, že budete konať v dobrej viere tak, aby ste si dôverný charakter týchto informácií uvedomili a rešpektovali ho a zaväzujete sa, že žiadne dôverné informácie ani informácie tvoriace obchodné tajomstvo, ktoré ste prípadne z tejto Stránky získali, nepoužijete ani neposkytnete nikomu ďalšiemu a po oznámení spoločnosti Monsanto súhlasíte so zničením všetkých prípadných kópií takýchto informácií, ktoré máte k dispozícii.

Užívateľské mená a heslá 

Ak vám táto stránka umožňuje zaviesť si užívateľské meno a heslo alebo používať pridelené užívateľské meno a heslo pre prístup k jednotlivým funkciám tejto stránky, tak:

 • sa zaväzujete  používať túto stránku len na legitímne účely;
 • v prípade registrácie pre pridelenie užívateľského mena sa zaväzujete, že uvediete len presné a pravdivé informácie o svojej osobe a nebudete predstierať, že ste inou osobou ani vystupovať pod falošnou totožnosťou;
 • zaväzujete sa, že nás okamžite upovedomíte o každom prípadnom neoprávnenom použití vášho užívateľského mena alebo hesla alebo stránky, alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnostných opatrení. (Svoje oznámenie nám pošlete prostredníctvom sekcie “Kontaktujte nás“ na tejto stránke.)
 • Zaväzujete sa, že svoje užívateľské meno ani heslo neposkytnete žiadnej inej osobe
 • Zaväzujete sa prevziať a niesť plnú zodpovednosť za všetky riziká vyplývajúce z používania tejto stránky vami ako aj akoukoľvek inou osobou používajúcou vaše užívateľské meno alebo heslo.   

Spoločnosť Monsanto si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia túto stránku zmeniť alebo ukončiť jej prevádzkovanie, alebo zmeniť alebo odstrániť akékoľvek informácie alebo iný Obsah tejto stránky, prípadne ukončiť platnosť vášho hesla a užívateľského mena pre užívanie tejto stránky, a to z akéhokoľvek dôvodu ako aj bezdôvodne. Ste zodpovedný za všetky priame alebo nepriame škody a tiež zodpovedný za všetky činnosti vykonávané na tejto Stránke, ktoré môžu byť spojené alebo je ich možné spätne odvodiť od vášho užívateľského mena a hesla.

Transakcie 

Všetky stránky spoločnosti Monsanto, ktoré vám umožňujú predkladanie objednávok alebo iný spôsob uskutočňovania transakcií so spoločnosťou Monsanto, môžu podliehať aj ďalším podmienkam  tretích strán poskytovateľov našich služieb, ktorí sú našimi partnermi pre sprístupnenie takýchto transakcií. Tieto tretie strany pre tieto transakcie môžu mať ďalšie podmienky zobrazené na príslušných stránkach alebo odkazoch, ktoré vám umožňujú takéto obchodné transakcie realizovať a skompletizovať transakcie. Prečítajte si prosím pozorne zásady, postupy a pravidlá tretích strán a predtým ako začnete vykonávať akékoľvek transakcie, sa uistite, že ste im porozumeli. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov iných výrobcov smerujte tretím stranám.

Vláda spojených štátov ako aj vlády iných štátov regulujú dovoz a vývoz výrobkov a informácií. Zaväzujete sa, že v rozsahu, v akom sa takéto právne predpisy vzťahujú na vás alebo na plánovanú transakciu so spoločnosťou Monsanto budete všetky takéto predpisy o dovoze a vývoze dodržiavať a že nebudete dovážať, vyvážať ani reexportovať produkty a služby zakúpené alebo predané prostredníctvom tejto stránky do žiadnych krajín a osobám, ktoré sú podľa príslušných zákonov o kontrole dovozu a vývozu zakázané.  

Uzatvorením transakcie so spoločnosťou Monsanto prostredníctvom tejto stránky prehlasujete, že nie ste v krajine, kde je takýto dovoz/vývoz zakázaný a nie ste osobou alebo subjektom, pre ktoré je takýto dovoz/vývoz zakázaný. Zodpovedáte za dodržiavanie zákonov svojej miestnej jurisdikcie upravujúcich dovoz, vývoz a reexport.  

Prijateľné použitie Stránky

Máte výslovne zakázané používať naše Stránky alebo Obsah : ( a ) na akékoľvek nezákonné účely, ( b ) na nabádanie iných na vykonávanie alebo na podieľanie sa na nezákonných činoch, ( c ) k porušeniu akýchkoľvek medzinárodných, federálnych alebo štátnych predpisov, pravidiel , zákonov alebo miestnej vyhlášky , ( d ) na porušenie alebo nedodržanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných osôb, ( e ) k obťažovaniu, zneužívaniu, urážaniu, poškodzovaniu, ohováraniu, hanobeniu, znevažovaniu, zastrašovaniu alebo diskriminovaniu na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicity, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia, ( f ) k podávaniu nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, ( g ) k nahrávaniu alebo prenášaniu vírusov alebo akéhokoľvek iného typu škodlivého kódu, ktoré sú alebo môžu byť použité akýmkoľvek spôsobom na ovplyvňovanie funkčnosti alebo prevádzky našich Stránok, iných webových stránok , alebo Internetu ( h ) na zhromažďovanie a sledovanie osobných údajov iných osôb ; ( i ) na spamovanie , phishing ( emailové podvody ) , farming ( podvod presmerovaním webovej prevádzky), predstieranie , spidering , spomaľovanie  alebo prečesávanie, ( j ) pre akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely alebo ( k ) k porušovaniu alebo obchádzaniu bezpečnostných funkcií našich Stránok , iných internetových stránky , alebo internetu . Vyhradzujeme si právo zrušiť vaše používanie našich Stránok z dôvodu porušenia akéhokoľvek zakázaného použitia .

Ochrana vašich osobných údajov 

Ak táto stránka zhromažďuje vaše osobné údaje, ich použitie našou spoločnosťou podlieha zásadám Pravidlám ochrany osobných údajov spoločnosti Monsanto, ktoré si môžete prečítať na http://www.monsanto.com/privacy-policy/slovak.

Prepájanie na túto stránku a z nej 

Každý, kto poskytuje prepojenie na túto stránku, musí dodržať príslušné právne predpisy. Stránka, ktorá poskytuje prepojenie na túto stránku:

(a) smie poskytovať prepojenie na Obsah tejto stránky ale bez toho, aby ho kopírovala;

(b) nesmie vytvárať prehliadač ani rozhranie pre Obsah tejto stránky; 

(c) nesmie vyvolávať dojem, že spoločnosť Monsanto túto stránku alebo jej produkty schválila; 

(d) nesmie nepravdivo uvádzať svoj vzťah so spoločnosťou Monsanto; 

(e) nesmie uvádzať nepravdivé informácie o produktoch alebo službách spoločnosti Monsanto;

(f) nesmie používať ochranné známky spoločnosti Monsanto bez jej výslovného písomného súhlasu; a

(g) nesmie mať Obsah, ktorý by sa považoval za nevkusný, urážlivý alebo kontroverzný a smie mať len taký Obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny. 

Spoločnosť Monsanto nemá vplyv a nezodpovedá za žiaden Obsah stránok tretích osôb (mimo spoločnosti Monsanto) prepojených na túto stránku a nezodpovedá za žiadne zmeny ani aktualizácie takýchto stránok tretích osôb. Spoločnosť Monsanto takéto prepojenie poskytuje len ako výhodu pre vás, pričom vloženie takýchto prepojení neznamená schválenie danej stránky spoločnosťou Monsanto.

Odmietnutie záruk 

OBSAH UVEDENÝ  NA TEJTO STRÁNKE JE POSKYTOVANÝ  „TAK, AKO JE“,A  "SO VŠETKÝMI CHYBAMI".  MONSANTO NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY A VYHLÁSENIA  TÝKAJÚCE SA POUŽITIA, DOSTUPNOSTI, OBSAHU, AKTUÁLNOSTI, VHODNOSTI ALEBO PREVEDENIA TÝCHTO STRÁNOK. AKO UŽÍVATEĽ PREBERÁTE VŠETKY RIZIKÁ A ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE ALEBO NEPOUŽÍVANIE STRÁNKY A MONSANTO NEVYHLASUJE, ŽE OBSAH ZOBRAZOVANÝ ALEBO STIAHNUTÝ Z TEJTO STRÁNKY JE KOMPATIBILNÝ S VAŠIM POČÍTAČOM ALEBO JE BEZ CHÝB A VÍRUSOV. ŽIADNY ZAMESTNANEC, AGENT ALEBO  ZÁSTUPCA  SPOLOČNOSTI MONSANTO NIE JE OPRÁVNENÝ MENIŤ ČI DOPLŇOVAŤ TIETO ZÁRUKY. O ROZSAHU POVOLENOM EXISTUJÚCIMI PRÁVNYMI PREDPISMI:

SPOLOČNOSŤ MONSANTO , POPIERA VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ AJ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, PREDOVŠETKÝM PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OHĽADOM PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH OSÔB VO VZŤAHU K TEJTO STRÁNKE A JEJ OBSAHU. NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A OBMEDZENIA NA PREDPOKLADANÚ DĹŽKU ZÁRUKY, PRETO UVEDENÉ OBMEDZENIA ALEBO VÝLUKY NEMUSIA PLATIŤ PRE VÁS.

SPOLOČNOSŤ MONSANTO SI VYHRADZUJE PRÁVO MENIŤ ALEBO ODSTRAŇOVAŤ OBSAH STRÁNOK, POZASTAVIŤ ALEBO UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE V AKOMKOĽVEK PRÍPADE A TO KEDYKOĽVEK A Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA A SPOLOČNOSŤ MONSANTO NEBUDE ŽIADNYM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÁ ZA PRÍPADNÉ NÁSLEDKY TOHTO POČINU.

 

PRIPOMÍNAME, ŽE TÁTO STRÁNKA MÔŽE OBSAHOVAŤ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAŠEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A NAŠICH OČAKÁVANÍ DO BUDÚCNA. TAKÉTO INFORMÁCIE SÚ V ČASE ICH ZVEREJNENIA NA STRÁNKE AKTUÁLNE; SPOLOČNOSŤ MONSANTO SA VŠAK NEZAVÄZUJE, ŽE BUDE TIETO INFORMÁCIE NA ZÁKLADE NOVÝCH INFORMÁCIÍ A VÝVOJA AKTUALIZOVAŤ ALEBO REVIDOVAŤ. OKREM TOHO, AJ KEĎ SÚ INFORMÁCIE NA TEJTO STRÁNKE PREZENTOVANÉ V DOBREJ VIERE A V PRESVEDČENÍ, ŽE SÚ SPRÁVNE, SPOLOČNOSŤ MONSANTO NEDÁVA ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY O ÚPLNOSTI A PRESNOSTI TÝCHTO INFORMÁCIÍ ANI ŽIADNEJ STRÁNKY PREPOJENEJ NA TÚTO STRÁNKU.

 

URČITÝ OBSAH NA TEJTO STRÁNKE JE MAJETKOM TRETÍCH OSÔB, PRIČOM JE POUŽITÝ S ICH DOVOLENÍM. NÁZORY VYJADRENÉ TRETÍMI OSOBAMI NEMUSIA NUTNE VYJADROVAŤ NÁZORY SPOLOČNOSTI MONSANTO.

POUŽITIE "SÚBOROV COOKIE" A TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA.

SPOLOČNOSŤ MONSANTO A JEHO POSKYTOVATELIA SLUŽIEB POUŽÍVAJÚ PRIEMYSELNÉ POSTUPY A METÓDY, VRÁTANE COOKIES A INÝCH MONITOROVACÍCH TECHNOLÓGIÍ, VRÁTANE A NIE VÝLUČNE , PRIEHĽADNÉ GIFY, WEBOVÉ MAJÁKY NA IP ADRESY A LOG SÚBORY, ATĎ ("TECHNOLÓGIA SLEDOVANIA WEBU "), KTORÉ UMOŽNIA SPOLOČNOSTI MONSANTO PREHĽAD NÁVŠTEVNÍKOV A STRÁNKY, KTORÉ UŽÍVATEĽ NAVŠTÍVI POČAS KAŽDEJ ČASTI STRÁNKY. SPOLOČNOSŤ MONSANTO MÔŽE PRIPOJIŤ INFORMÁCIE ZHROMAŽDENÉ POMOCOU TECHNOLÓGIE WEBOVÉHO SLEDOVANIA K OSOBNÝM ÚDAJOM. POUŽÍVANÍM STRÁNOK VYJADRUJETE SVOJ ​​SÚHLAS AJ S POUŽITÍM TECHNOLÓGIE WEBOVÉHO SLEDOVANIA A POKRAČOVANÍM V UŽÍVANÍ STRÁNKY SÚHLASÍTE S KAŽDÝM LEGÁLNYM POUŽITÍM OSOBNÝCH AJ INÝCH AKO OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA POUŽÍVANEJ NA STRÁNKE, ALEBO NEZÁVISLÝMI POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB SPOLOČNOSTI MONSANTO .

Vyššie uvedené odmietnutie záruk sa nevzťahuje na žiadne záruky na výrobky uvedené na etiketách výrobkov, ktoré môžu byť na tejto stránke zobrazené. Pokiaľ je na etiketách výrobkov uvedená takáto záruka, upravuje zodpovednosť spoločnosti Monsanto za príslušný produkt.

Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Monsanto 

 

POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SÚHLASÍTE: (1), ŽE POUŽÍVATE TIETO STRÁNKY NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO, (2) ŽE PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY NÁKLADY SPOJENÉ SO VŠETKOU POTREBNOU ÚDRŽBOU A OPRAVAMI AKÉHOKOĽVEK ZARIADENIA, KTORÉ POUŽÍVATE V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY A (3) ŽE SPOLOČNOSŤ MONSANTO NEBUDE NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, VRÁTANE A NIE VÝLUČNE PORUCHY PREVÁDZKY,  CHYBY, OPOMENUTIA, PRERUŠENIA, POČÍTAČOVÉHO VÍRUSU ALEBO SIETI ALEBO VÝPADKU INTERNETU, ALEBO VRÁTANE A NIE VÝLUČNE  PRIAMEJ, NEPRIAMEJ, KÁRNEJ, NÁHODNEJ, VEDĽAJŠEJ ALEBO NÁHODNEJ ŠKODY, STRATY ZISKU A / ALEBO STRATY ALEBO POŠKODENIA ÚDAJOV ALEBO MAJETKU ALEBO ZODPOVEDNOSTI ZALOŽENEJ NA ZMLUVE, OBČIANSKOM PRÁVE, NEDBANLIVOSTI, PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ZALOŽENEJ NA INOM ZÁKLADE, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MONSANTO BOLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOVEDOMENÁ.

 

 

V PRÍPADE, ŽE POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY VYVOLÁ NUTNOSŤ SERVISU, OPRAVY ALEBO KOREKCIE VAŠICH ZARIADENÍ ALEBO ÚDAJOV, VŠETKY PRÍPADNÉ S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY ZNÁŠATE VY.

 

NIEKTORÉ ŠTÁTY RESP. KRAJINY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHRADY NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE RESP. VYLÚČENIE NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

 

Vaša povinnosť odškodnenia 

 

 

Zaväzujete sa, že budete chrániť spoločnosť Monsanto, jej pridružené spoločnosti a ich príslušných riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov a zástupcov odškodníte ju a zbavíte právnej zodpovednosti vo vzťahu k akýmkoľvek prípadným náhradám škôd, nárokom a výdavkom, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú na základe vášho používania tejto stránky alebo nevhodného použitia akýchkoľvek informácií prevzatých z tejto stránky alebo z vášho prenosu informácií, údajov, materiálu alebo Obsahu uvedených na tejto stránke.

 

 

Odmietnutie zodpovednosti za vyjadrenia o budúcich skutočnostiach 

 

Určité vyjadrenia na tejto stránke sa týkajú budúcich skutočností, ako sú vyjadrenia o predpokladaných finančných výsledkoch spoločnosti, o súčasných alebo budúcich parametroch výrobkov, o schválení regulačnými orgánmi, o obchodných a finančných plánoch a o iných nie historických skutočnostiach. Tieto vyjadrenia vychádzajú zo súčasných predpokladov a v súčasnosti dostupných informácií. Avšak keďže sú tieto vyjadrenia založené na faktoroch, s ktorými sú spojené riziká a neistoty, skutočné výkony a výsledky spoločnosti sa môžu od tých, ktoré uvádzajú alebo predpokladajú takéto vyjadrenia o budúcich skutočnostiach, značne odlišovať. Medzi faktory, ktoré by takéto rozdiely mohli spôsobiť alebo k nim prispieť, patria okrem iného: konkurencia, nepredvídané udalosti súvisiace s ochranou duševného vlastníctva, záležitosťami regulácie a akceptovaním biotechnologických produktov verejnosťou, úspešnosť výskumu a vývoja, súdne spory, vývoj zahraničných operácií, akvizície, ceny komodít, predpisy ovplyvňujúce výrobu, stav skladových zásob, schopnosť spoločnosti získať financovanie a úhrady za výrobky, ktoré predáva, počasie, prírodné katastrofy a havárie, ako aj iné riziká a faktory tak, ako sú podrobne uvedené v posledných materiáloch, ktoré spoločnosť pravidelne predkladá SEC. Týmto vyjadreniam o budúcich skutočnostiach by sa nemala pripisovať spoľahlivosť v neprimeranej miere, nakoľko sú aktuálne len k dátumu ich zverejnenia na tejto stránke. Spoločnosť Monsanto popiera akýkoľvek súčasný zámer alebo povinnosť aktualizovať akékoľvek vyjadrenia o budúcich skutočnostiach či akékoľvek faktory, ktoré môžu mať na skutočné výsledky vplyv.

Reklamy, ktoré sa na stránke môžu objaviť 

Ak sa na tejto stránke objaví nejaká reklama na produkt alebo službu, ktoré poskytuje niekto iný ako spoločnosť Monsanto, spoločnosť Monsanto sa k takémuto výrobku ani službe nehlási, ani na ne neposkytuje záruku či garanciu a nebude účastníkom ani pozorovateľom pri žiadnej prípadnej transakcii medzi vami a treťou osobou, ktorá príslušné výrobky alebo služby poskytuje. Rovnako, ako pri nákupe výrobkov alebo služieb cez akékoľvek iné médium alebo v akomkoľvek inom prostredí, by ste mali postupovať podľa svojho najlepšieho úsudku a s primeranou obozretnosťou.

Kedy môžu návštevníci umiestňovať svoje materiály na stránke spoločnosti Monsanto 

Ak vám táto stránka umožňuje umiestniť alebo natiahnuť na ňu vyjadrenia alebo iný Obsah, využitie tejto možnosti podlieha nasledujúcim dodatočným podmienkam, ktoré týmto akceptujete.  

Ste si vedomý/á skutočnosti, že za všetky informácie, Obsah, text, údaje, správy alebo iné materiály umiestnené na tejto stránke alebo súkromne prenášané („materiál(y)“) nesie zodpovednosť osoba, ktorá je pôvodcom materiálu. Zodpovedáte za všetok materiál, ktorý na stránku umiestnite alebo prenesiete, resp. ktorý sprístupníte na tejto stránke alebo iným osobám akýmkoľvek iným spôsobom.  Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste povinný/á posúdiť a znášať všetky riziká spojené s používaním akéhokoľvek materiálu, vrátane jeho spoľahlivosti z hľadiska presnosti a úplnosti.  

Spoločnosť Monsanto nemá na takýto materiál vplyv a preto nezaručuje presnosť, celistvosť ani kvalitu takéhoto materiálu. Spoločnosť Monsanto nebude niesť žiadnu právnu zodpovednosť za žiaden materiál, predovšetkým za žiadne prípadné chyby alebo omyly v materiál, ani za žiadne straty a škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania akéhokoľvek materiálu umiestneného alebo preneseného na stránku alebo akýmkoľvek iným spôsobom na nej sprístupneného.

Aj keď spoločnosť  nesleduje a nemôže sledovať každé oznámenie alebo informáciu, ktoré vy alebo iné osoby umiestňujete alebo prenášate na túto alebo iné stránky, a nezodpovedá za Obsah takýchto správ, spoločnosť Monsanto si vyhradzuje právo vymazať, presunúť alebo editovať materiál, ktorý podľa vlastného uváženia považuje za rozsah Obsahu, ktorý je neprijateľný pre zobrazenie na webe, urážlivý, hanlivý, obscénny, porušujúci autorské zákony alebo zákony o ochranných známkach, či inak neprijateľný. 

Zaväzujete sa , že nebudete Materiály používať na:

 • nahrávanie, šírenie ani iné zverejňovanie žiadneho nactiutŕhačského, hanlivého, obscénneho, nenávistného, urážlivého, nezákonného, výhražného či inak neprípustného materiálu;
 • nahrávanie ani šírenie žiadnych súborov obsahujúce vírusy, červy, porušené súbory či iný podobný softvér alebo programy, ktoré by mohli narušiť funkčnosť počítača alebo majetku inej osoby;
 • obťažovanie ani znepokojovanie iných osôb, vyhrážanie sa im či iné porušovanie ich zákonného práva (vrátane práva na ochranu súkromia a práva na publicitu);
 • prenášanie ani iné sprístupňovanie akéhokoľvek Materiálu, ktorý nie ste oprávnený/á sprístupňovať podľa zákona alebo na základe zmluvného alebo dôverníckeho vzťahu;
 • zverejňovanie Materiálu, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb (najmä autorské právo, obchodné tajomstvo, ochrannú známku alebo iné vlastnícke práva);
 • úmyselné alebo neúmyselné porušovanie akéhokoľvek miestnych, štátnych, národných ani medzinárodných zákonov, najmä nariadení vydaných Komisiou pre cenné papiere a burzy USA;
 • prenášanie ani žiadne iné sprístupňovanie akejkoľvek nevyžiadanej a neautorizovanej reklamy, propagačných Materiálov ani žiadnej inej formy získavania záujemcov, ani
 • šírenie či iné zverejňovanie akéhokoľvek Materiálu obsahujúceho akékoľvek žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov, reklamy alebo inej formy získavania záujemcov o tovar alebo služby.    

Potvrdzujete a súhlasíte, že spoločnosť Monsanto môže zverejniť akýkoľvek Materiál ako aj zdroj alebo vlastníka akéhokoľvek materiálu, ak to bude vyžadovať zákon alebo súdny proces na vymáhanie plnenia týchto podmienok alebo ochranu práv spoločnosť Monsanto, jej zákazníkov a/alebo návštevníkov tejto stránky.

Práva spoločnosti Monsanto na Materiály zasielané na stránku 

Pokiaľ neuvediete inak, všetok Materiál, ktorý prenesiete na stránku alebo ho na nej iným spôsobom sprístupníte, je v súlade s týmito podmienkami a nie je považovaný za dôverný alebo interný.  Odoslaním Materiálov na tieto stránky vyhlasujete, že vlastníte alebo máte neobmedzené, prenositeľné práva a povolenia, vrátane a NIE VÝLUČNE  práva na zverejnenie a práva na zverejnenie osobných údajov a automaticky spoločnosti Monsanto a jej pridruženým spoločnostiam udeľujete, celosvetovo platné, bezplatné, trvalé, neodvolateľné, nevýhradné právo a licenciu na vyrábanie, predaj, reprodukovanie, zverejňovanie, vytváranie odvodenín, predvádzanie, zobrazovanie, šírenie, dovážanie a prenášanie takéhoto materiálu resp. produktov, do ktorých je materiál (úplne a lebo čiastočne) zapracovaný, a to v akejkoľvek podobe a akýmikoľvek médiami a technológiami, ktoré sú v súčasnosti známe alebo budú neskôr vyvinuté, a to na celú dobu existencie prípadných práv duševného vlastníctva na tieto materiály a na akýkoľvek účel, ako aj na zverejnenie mena vlastníka v súvislosti s vyššie uvedeným, alebo použitia materiálov pre zákonný účel, vrátane a nie výlučne práva udeľovať sublicencie materiálov pre tretie strany pre účely ich legálneho používania. Ak vaše materiály obsahujú fotografie alebo digitálne alebo video snímky, ktoré zachytávajú dieťa, ktoré vo svojej krajine bydliska nie je plnoleté, vyhlasujete, že disponujete písomným povolením od rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa pre poskytnutie fotografie, digitálneho alebo video obrazu. Zaručujete, že máte potrebné oprávnenie na udelenie licencií popísaných v týchto podmienkach. V súlade s platnými zákonmi sa zriekate akýchkoľvek morálnych práv, ktoré vy alebo vaši poskytovatelia licencií môžu mať v akýchkoľvek Materiáloch.

Postup pri uplatnení nárokov z porušenia autorského práva 

Podľa hlavy 17 zákonníka USA, § 512 ods. c) bod 2) by sa mali oznámenia o predpokladanom porušení autorského práva zasielať určenému zástupcovi pre túto stránku. všetky dotazy, ktoré NESÚVISIA s nižšie uvedeným postupom alebo nie sú s ním v súlade, zostanú nezodpovedané. Spoločnosť Monsanto rešpektuje duševné vlastníctvo iných a o to isté žiadame aj našich návštevníkov. Spoločnosť Monsanto spracuje a prešetrí oznámenia o domnelom porušení práv a uskutoční potrebné úkony v zmysle Autorského zákona pre digitálne tisícročie („Digital Millennium Copyright Act“, DMCA) ako aj ostatných platných zákonov o duševnom vlastníctve. Po prijatí oznámení vyhovujúcich požiadavkám zákona DMCA spoločnosť Monsanto vykoná úkony potrebné k odstráneniu akéhokoľvek odkazu alebo prepojenia na materiál alebo činnosť, u ktorých sa zistí, že porušujú práva tretích osôb, resp. znemožní prístup k nim.

Ak ste presvedčený/á, že vaše dielo bolo skopírované spôsobom porušujúcim autorské práva, poskytnite, prosím, spoločnosti Monsanto nasledujúce informácie. Upozorňujeme vás, že oznámenie môže byť účinné len vtedy, ak obsahuje VŠETKY nasledujúce údaje:

1.     Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného autorského práva, ktorého porušenie sa predpokladá;

2.     Popis diela chráneného autorským právom, na ktoré sa domnelé porušenie vzťahuje;

3.     Popis a pokiaľ možno aj IP adresu miesta na stránke, kde sa materiál, ktorý podľa vás porušuje autorské právo, nachádza;

4.     Vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a všetky ostatné primerané informácie, ktoré spoločnosti Monsanto umožnia skontaktovať vás;

5.     Vaše prehlásenie, že ste v dobrej viere presvedčený/á, že sporné použitie diela nie je povolené vlastníkom autorského práva ani jeho zástupcom ani zo zákona;

6.     Vaše prehlásenie vydané pod hrozbou spáchania trestného činu krivej prísahy, že tieto informácie uvedené vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorského práva alebo ste oprávnený/á konať v mene vlastníka výhradného práva, u ktorého sa predpokladá porušenie práv.

Oznámenia o vznesení nárokov z dôvodu porušenia autorských práv pošlite na:

Poštou:

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

Elektronickou poštou:

webguru@monsanto.com

Povolenie

VŠETCI UŽÍVATELIA NAŠICH STRÁNOK SÚ SI VEDOMÍ A SÚHLASIA S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ MONSANTO AKO POISTENÁ STRANA JE OSLOBODENÁ, SPROSTENÁ  A BEZ UJMY PRED VŠETKÝMI ZÁVÄZKAMI Z TITULU NÁROKOV TRETÍCH OSÔB VZNIKNUTÝCH V SÚVISLOSTI SO STRÁNKAMI, VRÁTANE A NIE VÝLUČNE NEDBANLIVEJ SMRTI A ZRANENIA , FINANČNEJ STRAT, HOTOVOSTNÝCH NÁKLADOV  A SÚDNYCH TROV POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, ŠKÔD NA HMOTNOM MAJETKU ALEBO DOBREJ POVESTI, VRÁTANE A NIE VÝLUČNE   HANOBENIA, OHOVÁRANIA, PRÁVA NA PUBLICITU A NARUŠENIA SÚKROMIA . SPOLOČNOSŤ MONSANTO SI VYHRADZUJE PRÁVO NA VŠETKY FORMY PRÁVNYCH A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV TÝKAJÚCICH SA PODVODOV ALEBO NEZÁKONNEJ ČINNOSTI PRIPOJENÝCH K POUŽÍVANIU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK .

Ukončenie

 

Spoločnosť Monsanto môže vypovedať tieto Podmienky kedykoľvek a môže tak urobiť okamžite bez upozornenia  a v súlade s tým odmietnuť alebo ukončiť váš prístup na Stránky , ak podľa vlastného uváženia spoločnosti Monsanto nesplníte akúkoľvek podmienku Podmienok .

Určenie práva a súdu

 

Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi štátu Missouri, USA, bez ohľadu na kolíziu právnych predpisov. Pre všetky spory vzniknuté z alebo v súvislosti s našimi stránkami alebo Podmienkami , vyhradzujete  osobnú jurisdikciu a ako miesto konania štátne a federálne súdy so sídlom v St Louis County , Missouri .

Oznámenie a súhlas s elektronickou komunikáciou

Súhlasíte s prijímaním oznámení od nás elektronickou formou . Budeme s vami komunikovať prostredníctvom e - mailu , alebo vyvesením oznámenia na našich stránkach . Súhlasíte s tým , že všetky dohody, oznámenia , údaje a ďalšia komunikácia , ktorú smerom k vám poskytujeme elektronicky, spĺňajú všetky právne požiadavky, ako by oznámenia boli podpísané v písomnej forme .

Výhrada dohôd

Súhlasom s týmito Podmienkami  vyhlasujete , že ste dosiahli minimálny vek dospelosti vo vašom štáte alebo geopolitickej jurisdikcie vášho bydliska . Ustanovenia a podmienky týchto Podmienok tvoria medzi vami a spoločnosťou Monsanto celú zmluvu týkajúcu sa používania stránok a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody alebo dojednania nezapísané v týchto Podmienkach. Tieto podmienky sú účinné ku Dňu ich účinnosti . Pokračovanie v používaní Stránok  po nadobudnutí účinnosti predstavuje váš  ​​súhlas s týmito Podmienkami

Deň nadobudnutia účinnosti 

Tieto podmienky boli naposledy revidované dňa 15. októbra 2013, pričom váš prístup na túto stránku im podlieha s účinnosťou od tohto dňa až do zverejnenia novšej verzie.