Smluvní podmínky používání Monsanto

Vítáme Vás! Tyto webové stránky jsou jedněmi z řady stránek nabízených společností Monsanto po celém světě. Tyto stránky návštěvníkům nabízejí informace, produkty, služby, Obsah (definovaný níže) a různé další funkce, z nichž některé mohou být určeny pro specifické regiony světa či specifické řady výrobků. Zatímco Obsah může být na různých stránkách či v různých regionech odlišný, tyto smluvní podmínky používání (dále jen „Podmínky") platí obecně pro všechny stránky.

Používání těchto stránek je z Vaší strany podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami a oprávněními a povoleními zde obsaženými. Tyto Podmínky mají povahu smlouvy uzavřené mezi společností Monsanto a Vámi. Nepřehlédnutelný odkaz na tyto podmínky je umístěn na domovské stránce těchto webových stránek a bude Vám nepřetržitě k dispozici.

POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK BUDE POVAŽOVÁNO ZA VÁŠ SOUHLAS SE VŠEMI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI A ZA DŮKAZ TOHO, ŽE VŠEM UVEDENÝM PODMÍNKÁM ROZUMÍTE.

POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Společnost Monsanto může tyto Podmínky kdykoli pozměnit formou vyvěšení nových Podmínek na tyto webové stránky. Pokud budete tyto stránky nadále používat, souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito změnami. Proto byste měli stránku obsahující tyto Podmínky pravidelně navštěvovat, abyste věděli, jaké jsou právě platné Podmínky, kterými jste vázáni.

Pokud některá z těchto podmínek není podle místních právních předpisů země, ze které je stránka prohlížena, vymahatelná, pak je tato podmínka oddělitelná od této dohody a zbývající část této dohody zůstává v platnosti a účinnosti. Neuplatňování nebo neprosazování některého práva nebo ustanovení těchto Podmínek ze strany společnosti Monsanto neznamená, že se těchto svých práv nebo ustanovení vzdává. Prohlížení těchto webových stránek ze zemí, v nichž je jejich Obsah nelegální, je přísně zakázáno a představuje porušení těchto Podmínek. Pokud se rozhodnete pro přístup na tyto stránky z těchto míst, činíte tak z vlastní iniciativy a na vlastní riziko. Vy sami jste odpovědní za dodržování platných místních zákonů.

Ne všechny produkty, programy nebo služby popisované na stránkách společnosti Monsanto, jsou k dispozici ve všech zemích. Pokud jste na pochybách, kontaktujte místního zástupce společnosti Monsanto, který Vám podá přesné informace. Máte-li v úmyslu používat některý z produktů společnosti Monsanto popsaný na těchto webových stránkách, musíte postupovat podle pokynů přiložených k produktu a dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se tohoto produktu.

Některé definice 

Níže jsou uvedeny definice, které vysvětlují některé pojmy používané v těchto Podmínkách. 

 • Slova „Vy“ a „Vaše“ odkazují na společnosti nebo jiné obchodní subjekty, případně jejich zástupce a osoby využívající tyto stránky pro své osobní aktivity
 • Termín „společnost Monsanto“ označuje společnost Monsanto a všechny její dceřiné společnosti a pobočky.
 • Slova „my“, „naše“ a další zájmena v první osobě odkazují na společnost Monsanto.
 • Termín „webové stránky" označuje domovskou stránku a všechny přidružené stránky, na něž se lze dostat buď přímo z domovské stránky, nebo prostřednictvím dalších odkazů. Uvedený termín se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které nejsou spravovány společností Monsanto.

Soulad s místními zákonnými předpisy 

Společnost Monsanto je provozována ze světové centrály se sídlem v St. Louis, stát Missouri, USA. Tyto webové stránky však mohou být provozovány buď světovou centrálou, některou z mnoha divizí nebo poboček společnosti Monsanto po celém světě nebo některou třetí stranou naším jménem.

Společnost Monsanto nezaručuje, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo použitelné ve všech zemích světa, ze kterých lze stránky prohlížet.

Ochranné známky

Ochranné známky, obchodní názvy, typický firemní design, ochranné známky pro služby a loga (dále jen „ochranné  známky") používané a zobrazované na těchto stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné  známky společnosti Monsanto a dalších subjektů. Pokud není na stránkách výslovně uvedeno jinak, nic na těchto stránkách nelze chápat jako udělení licence či práva (ať už implicitně, formou překážky žalobního nároku nebo jinak) používat jakoukoliv ochrannou známku zobrazenou na těchto stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti Monsanto nebo jakékoli třetí strany, která může příslušné ochranné známky vlastnit. Pokud není na stránkách výslovně uvedeno jinak, je zakázáno používat název a logo společnosti Monsanto k jakýmkoliv účelům, včetně reklamy či propagace související s distribucí materiálů z těchto stránek, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Monsanto.

Používání materiálů chráněných autorským právem na těchto stránkách 

Text, ochranné známky, loga, obrázky, grafika, fotografie, video soubory, funkčnost aplikací nebo jiná digitální média a jejich uspořádání na těchto stránkách (dále jen „Obsah“) jsou chráněny patenty, autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími právy k duševnímu vlastnictví. Autorská práva na uspořádání nebo komponenty všech materiálů umístěných na těchto stránkách společností Monsanto, včetně celého Obsahu stránek, vlastní společnost Monsanto nebo původní autor daných materiálů. Společnost Monsanto Vám poskytuje omezenou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k používání a zobrazování materiálů obsažených na těchto webových stránkách, a to pouze pro použití v dobrém úmyslu a pro nekomerční účely spojené s Vaší interakcí s těmito stránkami. Tato licence zahrnuje právo dané materiály tisknout, ale výhradně pro výše uvedené nekomerční účely. Pokud není uvedeno jinak, nemáte právo tyto materiály kopírovat, zobrazovat, reprodukovat, stahovat, rozšiřovat, měnit, upravovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, dekompilovat jakýkoliv kód, skript nebo software, který tvoří stránky, jakýmkoli způsobem měnit nebo doplňovat, například elektronicky, mechanicky, foto kopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu společnosti Monsanto nebo držitele autorských práv. Pokud porušíte kterékoliv ustanovení těchto Podmínek, platnost licence je automaticky a bez předchozího upozornění ukončena. Po ukončení platnosti této licence musíte zničit veškeré stažené a vytištěné materiály získané z těchto stránek. Společnost Monsanto si vyhrazuje všechna ostatní práva, která nejsou výslovně udělena touto licencí.

Výše uvedená omezení se nevztahují na bezpečnostní listy materiálů (MSDS) a na popisy produktů, které mohou být na stránkách umístěny a které jsou určeny pro reprodukci a další použití.

Důvěrné a interní informace

Společnost Monsanto se snaží poskytovat široké veřejnosti přístup k informacím o svých produktech a službách. Při této snaze však společnost Monsanto nemá v úmyslu vzdát se jakýchkoli svých práv duševního vlastnictví, včetně obchodních tajemství, jaká může mít k informacím uvedeným na této stránce podle použitelných zákonů. Společnost Monsanto má vypracované zásady a postupy, jejichž cílem je zabránit zveřejnění takových informací na této webové stránce, které společnost Monsanto považuje za důvěrné nebo jde o interní informace tvořící její obchodní tajemství. Pokud však kdykoliv z této stránky získáte důvěrné nebo interní informace tvořící obchodní tajemství, které společnost Monsanto zveřejnila nedopatřením, zavazujete se jednat v dobré víře tak, abyste si důvěrnost těchto informací uvědomili a respektovali ho a zavazujete se, že žádné důvěrné informace ani informace tvořící obchodní tajemství, které jste případně z této webové stránky získali, nepoužijete ani neposkytnete nikomu dalšímu a po upozornění společnosti Monsanto souhlasíte se zničením všech případných kopií těchto informací, které máte v držení.

Uživatelská jména a hesla 

Pokud Vám tyto stránky umožňují zvolit si uživatelské jméno a heslo, nebo používat přidělené uživatelské jméno a heslo, k zajištění přístupu k funkcím těchto stránek, pak souhlasíte s tím,

 • že stránky budete používat pouze k legitimním účelům;
 • že při registraci uživatelského jména budete uvádět pouze přesné a pravdivé informace o Vaší osobě, nebudete se vydávat za jinou osobu, ani na sebe brát falešnou identitu;
 • že nás budete okamžitě informovat o každém neoprávněném použití Vašeho hesla, uživatelského jména nebo těchto stránek, případně o jakémkoliv jiném narušení bezpečnosti. (Pošlete nám upozornění prostřednictvím odkazu v sekci „Kontaktujte nás“ na těchto stránkách.);
 • že nebudete sdílet své uživatelské jméno, ani heslo s žádnou jinou osobou;
 • že přebíráte a nesete plnou odpovědnost za veškerá rizika vyplývající z používání stránek buď Vámi nebo jakoukoliv jinou osobou používající Vaše uživatelské jméno nebo heslo.

Společnost Monsanto si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoliv upravit nebo ukončit provoz těchto stránek, upravit nebo odstranit jakékoliv informace nebo Obsah těchto stránek, ukončit platnost Vašeho hesla a uživatelského jména nebo ukončit používání těchto stránek z Vaší strany, a to z jakéhokoliv důvodu nebo zcela bez uvedení důvodu. Odpovídáte za všechny přímé či nepřímé škody a také za všechny činnosti prováděné na těchto stránkách, které mohou být spojeny nebo je lze zpětně vysledovat k Vašemu uživatelskému jménu nebo heslu.

Transakce 

Na jakékoli stránky společnosti Monsanto, které Vám umožňují zadávat objednávky nebo jinak provádět transakce se společností Monsanto, se mohou vztahovat dodatečné smluvní podmínky pro poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří jsou našimi partnery pro umožnění takových transakcí. Tyto třetí strany mohou mít pro tyto transakce dodatečné smluvní podmínky zobrazené na webových stránkách nebo odkazech, které Vám umožňují takové obchody a transakce provádět. Přečtěte si prosím pozorně zásady, postupy a pravidla třetích stran a před jakoukoli transakcí se ujistěte, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo otázky týkající se produktů jiných výrobců směřujte na tyto třetí strany.

Vláda Spojených států amerických a vlády dalších zemí regulují dovoz a vývoz produktů a informací. Souhlasíte s tím, že budete postupovat v souladu se všemi příslušnými dovozními a vývozními zákony a předpisy, a to v rozsahu, v jakém se tyto zákony či předpisy vztahují na Vaši činnost nebo transakci, kterou hodláte uskutečnit se společností Monsanto. Dále souhlasíte s tím, že nebudete dovážet, vyvážet, ani zpětně vyvážet (reexportovat) produkty ani služby pořízené nebo prodávané prostřednictvím těchto stránek, do zemí nebo osobám, na něž se vztahuje zákaz podle příslušných zákonů o omezení dovozu či vývozu.

Zahájením transakce se společností Monsanto prostřednictvím těchto stránek nám zaručujete, že se nenacházíte v zemi, kde je daný dovoz či vývoz zakázán a nejste osoba nebo subjekt, jimž byl takový dovoz či vývoz zakázán. Odpovídáte za dodržování místních zákonů vaší jurisdikce týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu.

Přijatelné používání stránek

Máte výslovně zakázáno používat naše stránky nebo jejich Obsah: (a) k jakémukoli nezákonnému účelu; (b) na podněcování jiných k provádění nebo účasti na nezákonném jednání; (c) k porušování jakýchkoli mezinárodních, federálních nebo národních předpisů, pravidel, zákonů nebo místních vyhlášek; (d) k porušování nebo zasahování do našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví jiných osob; (e) k obtěžování, zneužívání, urážení, poškozování, pomlouvání, hanobení, znevažování, zastrašování nebo diskriminování na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) k podávání nepravdivých nebo zavádějících informací; (g) k nahrávání nebo přenášení virů nebo jakéhokoli jiného typu škodlivého kódu, které jsou nebo mohou být použity jakýmkoliv způsobem k ovlivňování funkčnosti nebo provozu našich stránek, jiných webových stránek nebo Internetu; (h) na shromažďování nebo sledování osobních údajů jiných osob; ( i) na spamování, phishing (emailové podvody), farming (podvodné přesměrování webového provozu), předstírání, spidering, zpomalování nebo pročesávání; (j) pro jakékoliv obscénní nebo nemorální účely nebo (k) k porušování nebo obcházení bezpečnostních funkcí našich webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo zrušit Vaše používání našich stránek z důvodu porušení tohoto zákazu.

Ochrana Vašich osobních údajů 

V rozsahu, v jakém tyto stránky shromažďují Vaše osobní údaje, vztahují se na naše používání těchto informací Zásady ochrany osobních údajů společnosti Monsanto („Monsanto's Privacy Policy“), které najdete na adrese http://www.monsanto.com/privacy-policy/czech.

Odkazování na tyto stránky a z těchto stránek 

Každý, kdo bude kamkoliv umísťovat odkaz na tyto stránky, musí postupovat podle všech platných zákonů. Každá stránka, která odkazuje na jakékoliv stránky společnosti Monsanto: 

(a)   může odkazovat na Obsah těchto stránek, ale nesmí tento obsah kopírovat;

(b)   nesmí vytvářet prohlížeč nebo rámcové prostředí kolem Obsahu těchto stránek;

(c)   nesmí vyvolávat dojem, že společnost Monsanto tuto stránku třetí strany nebo její produkty schválila;

(d)   nesmí nesprávně uvádět svůj vztah ke společnosti Monsanto;

(e)   nesmí obsahovat žádné nepravdivé informace o produktech či službách společnosti Monsanto;

(f)    nesmí používat ochranné známky společnosti Monsanto bez předchozího písemného souhlasu; a

(g)   nesmí obsahovat nic, co by mohlo být považováno za pohoršující, urážlivé či kontroverzní, a musí obsahovat výhradně takový Obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.    

Společnost Monsanto nekontroluje a není odpovědná za Obsah žádných stránek třetích stran (stránek nevytvářených společností Monsanto), na které je z těchto stránek odkazováno a nenese žádnou odpovědnost za úpravy či aktualizace stránek třetích stran. Společnost Monsanto Vám tyto odkazy poskytuje pouze pro Vaši snadnější orientaci a uvedení takovéhoto odkazu neznamená, že společnost Monsanto stránku schvaluje.

Odmítnutí záruk 

OBSAH UVEDENÝ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“ A „SE VŠEMI VADAMI“. SPOLEČNOST MONSANTO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ, DOSTUPNOSTI, OBSAHU, AKTUÁLNOSTI, VHODNOSTI NEBO PROVEDENÍ TĚCHTO STRÁNEK. JAKO UŽIVATEL PŘEBÍRÁTE VŠECHNA RIZIKA A ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ NEBO NEPOUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A SPOLEČNOST MONSANTO NEZARUČUJE, ŽE OBSAH ZOBRAZOVANÝ NEBO STAŽENÝ Z TÉTO STRÁNKY JE KOMPATIBILNÍ S VAŠIM POČÍTAČEM NEBO JE BEZ CHYB NEBO VIRŮ. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC, AGENT NEBO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI MONSANTO NENÍ OPRÁVNĚN MĚNIT ČI DOPLŇOVAT TUTO ZÁRUKU. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY:

SPOLEČNOST MONSANTO ODMÍTÁ NÉST JAKÉKOLIV DALŠÍ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A PRÁVNÍ NEZÁVADNOSTI TĚCHTO STRÁNEK A JEJICH OBSAHU. NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NEBO OMEZENÍ DOBY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PROTO NEMUSÍ UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ PLATIT PRO VÁS.

SPOLEČNOST MONSANTO SI VYHRAZUJE PRÁVO MĚNIT NEBO ODSTRAŇOVAT OBSAH STRÁNEK, POZASTAVIT NEBO UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ V JAKÉMKOLIV PŘÍPADĚ A TO KDYKOLIV A Z JAKÉHOKOLI DŮVODU BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ. SPOLEČNOST MONSANTO NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍPADNÉ NÁSLEDKY TOHOTO ČINU.

PŘIPOMÍNÁME, ŽE TYTO STRÁNKY MOHOU OBSAHOVAT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAŠÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A NAŠICH OČEKÁVÁNÍ DO BUDOUCNA. TAKOVÉ INFORMACE JSOU AKTUÁLNÍ V DOBĚ SVÉHO ZVEŘEJNĚNÍ. SPOLEČNOST MONSANTO SE OVŠEM NEZAVAZUJE, ŽE BUDE TYTO INFORMACE AKTUALIZOVAT NEBO REVIDOVAT NA ZÁKLADĚ NOVÝCH INFORMACÍ NEBO VÝVOJE. KROMĚ TOHO, I KDYŽ JSOU INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH PŘEDKLÁDÁNY V DOBRÉ VÍŘE A PŘESVĚDČENÍ, ŽE JSOU SPRÁVNÉ, SPOLEČNOST MONSANTO NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY OHLEDNĚ ÚPLNOSTI NEBO PŘESNOSTI TĚCHTO INFORMACÍ, NEBO JAKÝCHKOLI STRÁNEK ODKAZUJÍCÍCH NA TYTO STRÁNKY.

URČITÝ OBSAH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JE MAJETKEM TŘETÍCH STRAN A JE POUŽITÝ S JEJICH SVOLENÍM. NÁZORY VYJÁDŘENÉ TŘETÍMI STRANAMI NEMUSÍ NUTNĚ VYJADŘOVAT NÁZORY SPOLEČNOSTI MONSANTO.

POUŽITÍ „SOUBORŮ COOKIE“ A TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ.

SPOLEČNOST MONSANTO A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB POUŽÍVAJÍ PRŮMYSLOVÉ POSTUPY A METODY, VČETNĚ COOKIES A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ SLEDOVÁNÍ, VČETNĚ PRŮHLEDNÝCH GIFů, WEBOVÝCH MAJÁKŮ, IP ADRES A SOUBORŮ TYPU LOG, ATD (DÁLE JEN „TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ WEBU“), KTERÉ UMOŽŇUJÍ SPOLEČNOSTI MONSANTO ZÍSKAT PŘEHLED O NÁVŠTĚVNÍCÍCH A STRÁNKÁCH, KTERÉ UŽIVATEL NAVŠTÍVIL BĚHEM KAŽDÉ RELACE. SPOLEČNOST MONSANTO MŮŽE PŘIPOJIT INFORMACE SHROMÁŽDĚNÉ POMOCÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ WEBU K OSOBNÍM ÚDAJŮM. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE S VYUŽITÍM TÉTO TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ WEBU A POKRAČUJÍCÍM UŽÍVÁNÍM STRÁNEK SOUHLASÍTE S KAŽDÝM LEGÁLNÍM POUŽITÍM OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ POUŽÍVANÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO NEZÁVISLÝMI POSKYTOVATELI SLUŽEB SPOLEČNOSTI MONSANTO.

Předchozí odmítnutí záruk se nevztahuje na žádné produktové záruky uvedené v popisech produktů, které mohou být zobrazeny na těchto stránkách. U takových produktů se závazky společnosti Monsanto řídí zárukami uvedenými v těchto popisech produktů.

Omezení odpovědnosti společnosti Monsanto 

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE (1) POUŽÍVÁTE TYTO STRÁNKY NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO, (2) PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY NÁKLADY SPOJENÉ S  POTŘEBNOU ÚDRŽBOU A OPRAVOU JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POUŽÍVÁTE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK,  A ŽE (3) SPOLEČNOST MONSANTO NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY, VČETNĚ PORUCHY PROVOZU, CHYB, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, POČÍTAČOVÉHO VIRU NEBO VÝPADKU SÍTĚ NEBO INTERNETU, NEBO VČETNĚ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH ŠKOD, TRESTNÍCH NÁHRAD ŠKOD, NÁHRAD NAHODILÝCH A ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD, NÁHRAD ŠKOD BEZ JEJÍCH NÁSLEDKŮ NEBO NÁHRAD NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ZTRÁTY ZISKU NEBO ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO MAJETKU, AŤ JIŽ JDE O ODPOVĚDNOST SMLUVNÍ, TRESTNÍ, Z NEDBALOSTI, PŘÍSNĚ VYMEZENOU ČI JINOU A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MONSANTO BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD VYROZUMĚNA.

POKUD V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK VZNIKNE POTŘEBA PROVÉST SERVIS, ÚDRŽBU ČI OPRAVU ZAŘÍZENÍ NEBO DAT, NESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA TYTO ČINNOSTI.

V NĚKTERÝCH ZEMÍCH NEBO STÁTECH ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NAHODILÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT

Vaše povinnost odškodnění  

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodníte a ochráníte společnost Monsanto i její pobočky a všechny jejich ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a oprávněné zástupce před všemi škodami, nároky a výdaji, včetně nákladů na právní zastoupení, vyplývajícími z Vašeho používání těchto stránek nebo ze zneužití jakýchkoliv informací získaných z těchto stránek nebo z Vašeho přenosu informací, dat, materiálů či jiného Obsahu těchto stránek.

Odmítnutí záruk za výhledová prohlášení 

Některá prohlášení uvedená na těchto stránkách, jako například prohlášení týkající se očekávaných finančních výsledků společnosti Monsanto, výkonu současných a budoucích produktů, udělování osvědčení povolovacími orgány, obchodních a finančních plánů a dalších nehistorických faktů, jsou tzv. „výhledová prohlášení“. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a momentálně dostupných informacích. Protože jsou však založena na faktorech zahrnujících rizika a nejistoty, mohou se skutečné výsledky od výslovných nebo implicitních předpokladů uvedených ve výhledových prohlášeních výrazně lišit. Mezi faktory, které by mohly způsobit nebo přispět k těmto rozdílům, patří konkurence, nepředvídatelné skutečnosti související s ochranou duševního vlastnictví, záležitosti regulace a veřejné přijímání biotechnologických produktů, výzkumné a vývojové úspěchy, soudní spory, vývoj zahraničních operací, akvizice, ceny komodit, regulace výroby, výše zásob, schopnost společnosti získávat finanční prostředky a úhrady za prodávané výrobky, počasí, přírodní katastrofy a havárie, a další rizika a faktory podrobně uvedené v posledních pravidelných výkazech předkládaných americké Komisi pro cenné papíry a burzu. Není možné se na tato výhledová prohlášení nepřiměřeně spoléhat, protože jsou aktuální pouze k datu svého vyvěšení na těchto stránkách.

 

Reklamy, které se mohou na stránkách objevit 

Pokud se na těchto stránkách objeví jakákoliv reklama na produkty nebo služby poskytované kýmkoliv jiným než společností Monsanto, pak společnost Monsanto za žádný takový produkt nebo službu neručí, neschvaluje jej a nebude se nijak účastnit, ani monitorovat žádnou případnou transakci mezi Vámi a třetí stranou poskytující tento produkt nebo službu. Stejně tak i při koupi produktů nebo služeb prostřednictvím jakéhokoliv jiného média nebo v jakémkoliv jiném prostředí, byste se měli spoléhat na vlastní úsudek a v případě potřeby postupovat opatrně.

Kdy mohou návštěvníci umísťovat své materiály na stránce společnosti Monsanto 

Pokud stránky umožňují, abyste na ně umístili nebo nahráli své komentáře nebo jiný Obsah, platí pro Vaše užívání stránek následující dodatečné podmínky, které tímto akceptujete

Jste srozuměni s tím, že odpovědnost za veškeré informace, Obsah, texty, údaje, zprávy a jiné materiály, ať už umístěné na stránkách nebo soukromě posílané (dále jen „Materiály“), nese osoba, která tyto materiály vytvořila. Odpovídáte za veškeré materiály, které umístíte, zašlete nebo jinak zpřístupníte na stránkách nebo jiným osobám. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste povinni zhodnotit a nést veškerá rizika spojená s použitím těchto materiálů, včetně spoléhání se na jejich přesnost a úplnost.

Společnost Monsanto tyto materiály nekontroluje, a proto neručí za jejich přesnost, úplnost nebo kvalitu. Společnost Monsanto nenese žádnou odpovědnost za tyto materiály, včetně chyb nebo opomenutí v nich obsažených, ani za žádné ztráty či škody vzniklé v důsledku používání Materiálů, které byly na stránky umístěny nebo zaslány, nebo na stránkách jinak zpřístupněny.

Společnost Monsanto sice neprovádí a nemůže provádět kontrolu každé zprávy nebo informace umístěné na stránkách nebo které na stránky zašlete Vy nebo jiný uživatelé a neodpovídá za jejich obsah, ale vyhrazuje si právo smazat, přesunout nebo upravit materiály, které dle jejího uvážení nepatří do Obsahu, který je přijatelný pro zobrazení na webu, nebo jsou urážlivé, pomlouvačné, obscénní, v rozporu se zákony na ochranu autorských práv či ochranných známek nebo jinak nepřijatelné.

Souhlasíte s tím, že nebudete materiály používat za účelem:

 • nahrávání, distribuování nebo jiné zveřejňování hanlivých, pomlouvačných, obscénních, pornografických, nezákonných, zastrašujících nebo jinak nepřijatelných materiálů na těchto stránkách;
 • nahrávání nebo distribuování souborů obsahujících počítačové viry nebo poškozené soubory, ani jiného softwaru nebo programů, které by mohly poškodit provoz počítače nebo majetek jiných subjektů;
 • obtěžování, vyhrožování nebo jinému porušování zákonných práv jiných osob (včetně práva na soukromí a práva vyjadřovat se);
 • posílání nebo jinému zveřejňování materiálů, které nemáte právo zveřejňovat podle ustanovení zákona nebo smluvních či svěřeneckých vztahů;
 • zveřejňování takových materiálů, jejichž zveřejněním porušíte práva duševního vlastnictví jiných osob (včetně autorského práva, obchodního tajemství, ochranné známky nebo jiných vlastnických práv);
 • vědomého či nevědomého porušování místních, státních, národních nebo mezinárodních zákonů, včetně předpisů americké Komise pro cenné papíry a burzy;
 • posílání nebo jinému zveřejňování jakýchkoli nevyžádaných nebo nepovolených reklamních nebo propagačních materiálů, nebo jinou formu přesvědčování; a
 • distribuování nebo jinému zveřejňování jakýchkoli materiálů obsahujících žádost o finanční příspěvek, reklamu nebo poskytnutí zboží či služeb.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Monsanto je oprávněna zveřejnit jakýkoliv materiál, a jeho zdroj či vlastníka, pokud tak vyžaduje zákon nebo v rámci soudního řízení za účelem prosazení ustanovení těchto Podmínek, ochrany práv společnosti Monsanto, jejích zákazníků nebo návštěvníků těchto stránek.

Práva společnosti Monsanto k materiálům zasílaným na stránky 

Pokud výslovně neuvedete jinak, pak musí jakýkoliv materiál, který zašlete nebo jinak zpřístupníte na těchto stránkách, splňovat tyto Podmínky a nesmí být důvěrný, ani chráněný vlastnickým právem. Odesláním materiálů na tyto stránky prohlašujete, že vlastníte nebo máte nezatížená převoditelné práva a povolení, včetně práva na zveřejnění a práva na zveřejňování osobně identifikovatelných informací, a automaticky udělujete společnosti Monsanto a jejím pobočkám celosvětové bezplatné trvalé a neodvolatelné právo a licenci provádět, prodávat, využívat, reprodukovat, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, předvádět, zobrazovat, distribuovat, importovat a zasílat tyto materiály nebo produkty tyto materiály obsahující (zcela nebo částečně) v jakékoliv formě, jakýmkoliv médiem nebo technologií již známou nebo vyvinutou později v plném rozsahu jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, které se na dané materiály mohou vztahovat, a to za jakýmkoliv účelem, a uvést ve spojení s nimi jméno vlastníka těchto práv, nebo používat materiály pro zákonný účel, včetně práva udělovat dílčí licence na tyto materiály třetím stranám za účelem jejich legálního užívání. Pokud Vaše materiály obsahují fotografie nebo digitální či video snímky zachycující dítě, které v zemi svého bydliště není plnoleté, prohlašujete, že disponuje písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce dítěte pro poskytnutí fotografie, digitálního nebo video snímku. Potvrzujete, že máte práva potřebná pro udělení licencí uvedených v těchto Podmínkách. V souladu s platnými zákony se zříkáte všech morálních práv, která Vy nebo Vaši poskytovatelé licencí mohou mít na jakékoli tyto materiály.

Postup při vznášení nároku z důvodu porušení autorských práv 

Podle Hlavy 17, odstavce 512(c)(2) Sbírky zákonů Spojených států, zasílejte oznámení o nárocích z důvodu porušení autorských práv zástupci uvedenému na těchto stránkách. PODÁNÍ NESPLŇUJÍCÍ NÍŽE UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI NEBUDOU ZOHLEDNĚNA. Společnost Monsanto respektuje duševní vlastnictví jiných a žádáme návštěvníky našich stránek, aby se chovali stejně. Společnost Monsanto projedná a přezkoumá všechna oznámení o domnělém porušení práv a učiní příslušná opatření podle zákona o ochraně autorských práv v digitálním tisíciletí (Digital Millennium Copyright Act - DMCA) a dalších příslušných zákonů o ochraně duševního vlastnictví. Po obdržení oznámení podle zákona DMCA společnost Monsanto zajistí odstranění nebo zamezení přístupu k jakémukoliv materiálu, u něhož bude zjištěno, že přímo porušuje nebo vede k porušení práv duševního vlastnictví, a zajistí odstranění nebo zamezení přístupu k jakémukoliv odkazu na materiál nebo činnost porušující práva duševního vlastnictví.

Pokud se domníváte, že Vaše práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorského práva, zašlete prosím společnosti Monsanto následující informace. Vezměte prosím na vědomí, že aby Vaše oznámení bylo účinné, musí obsahovat VŠECHNY následující položky:

1.     Fyzický nebo elektronický podpis osoby zmocněné jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, které je domněle porušeno;

2.     Popis díla chráněného autorským právem, které bylo podle Vašeho názoru porušeno;

3.     Popis a případně IP adresa místa, na kterém je na stránkách umístěn materiál, který podle Vašeho názoru porušuje práva;

4.     Vaše adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jakékoliv další informace v rozumné míře nezbytné k tomu, aby Vás společnost Monsanto mohla kontaktovat;

5.     Vaše prohlášení o tom, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zmocněným zástupcem nebo zákonem;

6.     Vaše prohlášení učiněné pod trestem křivé přísahy o tom, že výše uvedené informace ve Vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo máte zmocnění jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, které bylo podle Vašeho názoru porušeno.

Oznámení o vznášených nárocích z důvodu porušení autorských práv zasílejte na následující adresy:

Poštou:

Monsanto Company Law Team

Attention: Trademark Counsel

800 North Lindbergh Blvd.

St. Louis, MO 63167

E-mailem:

webguru@monsanto.com

Osvobození

VŠICHNI UŽIVATELÉ NAŠICH STRÁNEK JSOU SI VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST MONSANTO JAKO CHRÁNĚNÁ STRANA JE OSVOBOZENA , ZPROŠTĚNA A BEZ ÚJMY PŘED VŠEMI ZÁVAZKY Z TITULU NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI, VČETNĚ SMRTI A ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU PRÁVNÍHO ČINU, FINANČNÍ ZTRÁTY, SLUŽEBNÍCH VÝDAJŮ A SOUDNÍCH VÝLOH, POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, ŠKOD NA HMOTNÉM MAJETKU NEBO DOBRÉM JMÉNĚ , VČETNĚ HANOBENÍ, POMLUVY, PRÁVA NA PROPAGACI A NARUŠENÍ SOUKROMÍ. SPOLEČNOST MONSANTO SI VYHRAZUJE PRÁVO NA VŠECHNY FORMY ZÁKONNÉ NÁPRAVY A NÁPRAVY DLE EKVITY V PŘÍPADĚ PODVODU NEBO NEZÁKONNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK.

Ukončení

 

Společnost Monsanto může vypovědět tyto Podmínky kdykoliv, a může tak učinit okamžitě bez upozornění a v souladu s tím odmítnout nebo ukončit Váš přístup na tyto stránky, pokud podle uvážení společnosti Monsanto nesplníte jakoukoliv podmínku těchto Podmínek.

Volba práva a soudu

 

Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu Missouri, USA, bez ohledu k jeho kolizi právních předpisů. Pro všechny spory vzniklé nebo související s našimi stránkami nebo Podmínkami se podřizujete výhradní osobní jurisdikci a místu konání státních a federálních soudů okresu St Louis ve státě Missouri.

Oznámení a souhlas s elektronickou komunikací

Souhlasíte s tím, že budete od nás přijímat oznámení elektronickou formou. Budeme s Vámi komunikovat prostřednictvím e - mailu, nebo vyvěšením oznámení na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, údaje a další komunikace, kterou směrem k Vám poskytujeme elektronicky, splňují všechny právní náležitosti tak, jako by oznámení byla podepsána v písemné formě.

Celá dohoda

Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste dosáhli minimálního věku dospělosti ve státě svého bydliště nebo geopolitické jurisdikce. Ustanovení a podmínky těchto Podmínek tvoří celou dohodu mezi Vámi a společností Monsanto ohledně používání těchto stránek a nahrazují veškeré předchozí dohody nebo ujednání, které nejsou do těchto Podmínek začleněny. Tyto Podmínky jsou účinné k datu nabytí účinnosti. Pokračování v používání stránek po datu nabytí účinnosti představuje Váš souhlas s těmito Podmínkami

Datum nabytí účinnosti 

Tyto Podmínky byly naposled revidovány 15. října 2013 a řídí Váš přístup na tyto stránky od tohoto data až do zveřejnění nové verze.